Today- May 27, 2016
* Lịch Bài đọc Thánh Lễ Tháng 5-2016
- CMC soan
* Suy Niệm Lễ Mình Máu Thánh Chúa, C...
- nhiều tác giả

 

KÍNH MỜI QUÝ ĐỘC GIẢ GHÉ THĂM DONGCONG.US

Phụng vụ giờ kinh

Phụng vụ giờ kinh Anh ngữ ... - Breviary- english
Daily Scripture and meditation ..., - dailyscripture.net
Today's Reading...,
- usccb.org/bible
Lễ Mình Máu Thánh Chúa..., - Lm Hồ Bạc Xái
Daily Prayer Online..., - Madonna..

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng Tỉnh Dòng) - web@dongcong.net (webmaster)