dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Phụng Vụ Chư Thánh
 
 
Ngày 06 tháng 6
 
<<<    

Thánh Phêrô Dũng, Phêrô Thuần
Và Vinh Sơn Dương, Giáo Dân (+1862)

Hai thánh Phêrô Dũng và Phêrô Thuần làm nghề chài lưới, quê tại Ðông Phủ. Thánh Vinh Sơn Dương, quê ở Doãn Trung, sinh sống bằng nghề nông. Cả ba cùng bị bắt vì đạo, và vì nhất quyết không bỏ đạo nên bị thiêu sinh ngày 06/6/1862 tại Nam Ðịnh.

Ðức Thánh Cha Piô XII đã tôn phong các ngài lên bậc Chân Phước ngày 29/4/1951.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.

 

Nhóm Châu Kiên Long, Ðà Lạt
Vietnamese Missionaries in Asia

 

<<<    
 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)