dongcong.net
Bấm vào số lớn có bài đọc, chúa nhật năm A, ngày thường năm 1
Tháng 02, 2017
Mẹ Dâng Con
2017 Đinh Dậu-
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
- 
- 
-


1
5/1


2
6

Lễ Đức Mẹ Dâng Con

3
7

Th. Biasiô, gmtđ
Th. Ansgariô,
gm


4
8

Thứ Bảy Đầu Tháng

5
9

Chúa Nhật 5 Thường Niên

6
10

St. Paul and Companions

7
11

Th. Agata, tntđ (M)

8
12

Lincoln's Birthday (Hoa Kỳ) 

9
13

 

10
14

Th. Scôlastica, TN
Lễ Nhớ

11
15

Lễ Đức Mẹ
Lộ Đức

Ngày thế giới bệnh nhân

12
16
Chúa Nhật 6 Thường Niên

13
17

 

14
18

Th. Cyrillô, đan sĩ
Th. Mêthôđiô, gm
Lễ Nhớ

St. Valentine's Day (Hoa Kỳ)

15
1916
20

 

17
21
Bảy Thánh Lập Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ

18
2219
23

Chúa Nhật 7 Thường Niên

20
24
Presidents' Day (Hoa Kỳ)

21
25

Th.Phêrô Đamiano, gmts

22
26

Toà Thánh Phêrô,TĐ
Lễ Kính


23
27

Th.Polycarpo, gmtđ

24
28


25
29

 

26
1

Chúa Nhật 8 Thường Niên

27
2
28
3

 


 
-

  
-

  
-


 tháng 1
tháng 3

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)