dongcong.net
Bấm vào số lớn có bài đọc, chúa nhật năm B, ngày thường năm 2
Tháng 02, 2018
Mẹ Dâng Con
*MẬU TUẤT*
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-
Thứ Tư lễ tro và thứ sáu tuần thánh phải giữ chay và kiêng thịt (Gl 1251)

 
-
-18-59 tuổi phải giữ chay
-14 tuổi trở lên phải kiêng thịt


 
-


 
***


1
16-2
17-

Lễ Đức Mẹ Dâng Con

3
18-

Th. Biasiô, gmtđ
Th. Ansgariô,
gm

4
19-

CN 05 TN

5
20-

Th. Agata, tnt (M)

6
21-

St. Paul and Companions

7
22-


8
23-

Lincoln's Birthday (Hoa Kỳ) 

9
24-10
25-

Th. Scôlastica, TN
Lễ Nhớ

11
26-
CN 06 TN

12
27-

 

13
28-

 

14
29-

Lễ Tro
ĂN CHAY, KIÊNG THỊT
Th. Cyrillô, đan sĩ
Th. Mêthôđiô, gm
St. Valentine's Day (Hoa Kỳ)


15
30-

Thứ Năm sau lễ tro Tất Niên Đinh Dậu

16
1/1
Thứ sáu sau lễ tro
Kiêng thịt
TẾT NGUYÊN ĐÁN
MẬU TUẤT 2018
Ngày cầu bình an.


17
-

Thứ bảy sau lễ tr
M
ồng Hai Tết
Kính nhớ tổ tiên

18
-

CN 1 mùa Chay
Mồng Ba Tết
Ngày cầu cho việc làm ăn


19
-
Presidents' Day (Hoa Kỳ)

20
-

Mùa Chay

21
-

Mùa Chay
Th.Phêrô Đamiano, gmts

22
-

Tông Toà Thánh Phêrô,TĐ
Lễ Kính

23
-

KIÊNG THỊT
(Th.Polycarpo, gmtđ

24
-

Mùa Chay

25
-

CN 2 Mùa Chay

26
-
Mùa Chay

27
-

Mùa Chay

28
-

Mùa Chay

 
- 
-

 

 

 ---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)