dongcong.net
Bấm vào số lớn có bài đọc
Tháng 03, 2018
Tháng Kính Thánh Cả Giuse
- ***-
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 

Thứ Tư lễ tro và thứ sáu tuần thánh phải giữ chay và kiêng thịt (Gl 1251)

 

-18-59 tuổi phải giữ chay
-14 tuổi trở lên phải kiêng thịt


 

 

 
**

 

1
14-

Mùa Chay

2
15-


Kiêng Thịt


3
16-

Th. Katharine Drexel

4
17-

3 mùa chay 

5
18-

Mùa Chay

6
19-

Mùa Chay

7
20-

Mùa Chay

8
21-
Mùa Chay

9
22-


Kiêng Thịt

10
23-

Mùa Chay

11
24-

4 mùa chay

12
25-

Mùa Chay

13
26-

Mùa Chay

14
27-

Mùa Chay

15
28-

Mùa Chay

16
29-


Kiêng Thịt

17
1/2-

Th. Patrick

18
2-

5 mùa chay  

19
3-

Th. Giuse Bạn Đức Me- Lễ Trọng

20
4-

mùa chay

21
5-

mùa chay

22
6-

mùa chay

23
7-


Kiêng thịt

24
8-

mùa chay

25
9-

Chúa nhật Lễ Lá

26
10-

tuần thánh

27
11-

tuần thánh

28
12-

Tuần thánh

29
13-

thứ năm tuần thánh

30
14-


Thứ Sáu tuần thánh
ăn chay-Kiêng thịt

31
15-

Thứ Bảy Tuần thánh---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)