dongcong.net
Bấm vào số lớn sẽ có bài đọc, năm B, ngày thường năm 2
Tháng 04, 2018
THÁNG CHÚA PHỤC SINH
2018 MẬU TUẤT
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
1
16-

Đại Lễ Chúa
Phục sinh

2
17-

Bát Nhật Phục Sinh
Lễ Trọng

3
18-
Bát Nhật Phục Sinh
Lễ Trọng


4
19-
Bát Nhật Phục Sinh
Lễ Trọng


5
20-
Bát Nhật Phục Sinh
Lễ Trọng


6
21-

Bát Nhật Phục Sinh
Lễ Trọng


7
22-
Bát Nhật Phục Sinh
Lễ Trọng

8
23-

Chúa Nhật 2
Phục sinh
Lễ Chúa Tình Thương


9
24-

Lễ Truyền Tin
Lễ Trọng

10
25-
-

11
26-
-

12
27-
-
13
28-

-

14
29-

-

15
30-

Chúa nhật 3 Phục Sinh

16
1/3-
-

17
2-

-

18
3-

-

19
4-

-

20
5-

-

21
6-

-

22
7-

Chúa nhật 4 Phục Sinh

23
8-

-

24
9-

 

25
10-

Thánh Marcô, thánh sử, lễ kính---

26
11-
-
27
12-

-

28
13-
-
29
14-
Chúa nhật 5 Phục Sinh

30
15-

-

-
-


-
-

-

 
-
-
-

-
-

-

-
-
-

-

tháng 3
tháng 5

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)