dongcong.net
bấm vào số sẽ có bài đọc
Tháng 01, 2019
Tháng Mẹ Thiên Chúa
Mẹ Giáo Hội--

Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-

 

 
-
Chúc Mừng Năm Mới 2019
1
26/11-

Lễ Mẹ Thiên Chúa
(Lễ buộc)

New Year's Day
Ngày Cầu Hòa Bình Thế Giới
2
27-

Th. Basiliô Cả và Th. Grêgôriô Nazian, gmts
Lễ Nhớ

3
28-
4
29-

Th. Êlizabeth Ann Seton

5
30-

 

Th. Gioan Neuman, Gm - Lễ Nhớ USA

6
1-12-

 

Lễ Hiển Linh
Bài đọc Chúa Nhật: năm C


7
2-

 

8
3-

 

9
4-

Thánh Anrê Bessette, tu sĩ (Hoa Kỳ)

10
5-
11
6-

 

12
7-13
8-

Lễ Chúa Giesu chịu phép rửa

Th. Hilario, gmts


14
9-

Bắt đầu Tuần 1 Thường Niên
Bài đọc hằng ngày: năm 1

(St. Hilariô)

15
10-

 

16
11-

 

17
12-

 

Th. Antôn, Vp
- Lễ Nhớ

18
13-

 

Tuần cầu Hiệp nhất Kitô hữu.

19
14-

 

20
15-
Chúa Nhật 2 Thường Niên C

21
16-

 

(Th. Agnes, TnTd - Lễ Nhớ
Dr. Martin Luther King (Hoa Kỳ)

22
17-

 

usa: ngày cầu cho luật bảo vệ Thai Nhi

23
18-

 

24
19-

 

Th. Phanxicô đệ Sale, GmTs - Lễ Nhớ

25
20-

 

Th. Phaolô Tông Đồ trở lại - Lễ Kính

26
21-

 

Th. Timothy & Titô, Gm - Lễ Nhớ

27
22-
Chúa nhật 3
Thường Niên C


28
23-

Th. Tôma Aquinô, LmTs - Lễ Nhớ

29
24-

 

30
25-

 

31
26-
Th. Gioan Bosco, Lm - Lễ Nhớ
  -
-

 
-
-


tháng 12-18
tháng 2-19

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)