dongcong.net
Bấm vào số lớn có bài đọc
Tháng 02, 2019
THÁNG Bệnh Nhân
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-


 
-
-

 
-


 
-


 
-

-

1
27/12-

Thứ Sáu Đầu Tháng - Kính Thánh Tâm Chúa

2
28

Lễ Đức Mẹ Dâng Con

3
29

Chúa Nhật 4 Thường Niên

4
30-

Tất niên Mậu Tuất

5
1/1

Thánh Agatha, Tn-lễ Nhớ
TẾT NGUYÊN ĐÁN
KỶ HỢI 2019
Ngày cầu Bình An

6
2

 Th. Phaolo và cbtd
lễ nhớ
MỒNG HAI TẾT
Ngày kính nhớ tổ tiên

7
3

MỒNG BA TẾT
Cầu cho công việc làm ăn

8
4
9
5

 

10
6
Chúa nhật 5
Thường niên


11
7

Ngày thế giới bệnh nhân

12
8

 

13
914
10

-Th. Cyrilo, ts
và Methodo, gm
Lễ Nhớ
St. Valentine's Day

15
1116
12

 

17
13

Chúa nhật 6 Thường niên

18
14
Presidents Day -USA

19
15

 

 

20
1621
1722
18

Kính Ngai Toà Thánh Phêrô
Lễ Kính

23
19

St. Polycarp, GmTd
Lễ Nhớ

24
20

Chúa nhật 7 thường niên

25
21


26
22-

 

27
23-28
24- 
-

dongcong.net
dongcong.us
tinmung.net

 
---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)