dongcong.net
Xin bấm vào số sẽ có bài đọc
Tháng 07, 2019
THÁNG GIÁO HỘI
--
Chúa nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-


1
29/5

Th. Junipero Sera Tuần 13 Thường niên

2
30


3
1/6
Th. Toma, TĐ
Lễ Kính


4
2

Independence Day (Hoa Kỳ)

5
3

Thứ Sáu đầu tháng
Th. Anton Zaccaria, lm

6
4
Thứ Bảy đầu tháng
Th. Maria Goretti, đttđ


7
5
14 Thường Niên

8
69
7


10
8
-

11
9
Th. Bênêđictô, viện phụ
Lễ Nhớ


12
1013
11
Kỷ niệm Fatinam 1917

14
12
15 Thường Niên

15
13

Th. Bonaventrua
Lễ Nhớ

16
14
Lễ Đức Mẹ Núi Carmêlô

17
15


18
16
US: Th. Camilo Lellis, lm

19
17
20
18


21
19
16 Thường Niên

22
20

Th. nữ Mai đệ liên, lễ kính

23
21

24
22

-

25
23
Th. Giacôbê, tông đồ
Lễ Kính


26
24
Th. Gioakim và Th. Anna, song thân Đức Maria

27
25


28
26
17 Thường Niên

29
27
Th. Martha
Lễ Nhớ

30
28

Th. Phero Kim Ngôn, gmTs

31
29
St. Ignatio Loyola, lm, Lễ nhớ
 
-


 
-

Thà được một lạng đức yêu thương, còn hơn một trăm lẽ phải.
(Thánh Robert Bellamino)

 
-


 
-
-
 
-tháng 6

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)