dongcong.net
Bấm vào số lớn có bài đọc, chúa nhật năm A, ngày thường năm 2
Tháng 02, 2020
Tháng Mẹ Dâng Con
- Canh Tý -
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
- 
-
Thứ Tư lễ tro và thứ sáu tuần thánh phải giữ chay và kiêng thịt (Gl 1251)

 
-
-18-59 tuổi phải giữ chay
-14 tuổi trở lên phải kiêng thịt


 
-


 
- 
-1
8-

Thứ Bảy Đầu Tháng Kính TTDM

2
9

Lễ Mẹ Dâng Chúa

3
10

Th. Biasiô, gmtđ
Th. Ansgariô,
gm

4
11

 

5
12

 Th. Agata, tntđ (M)

6
13

St. Paul and Companions

7
14

Thứ Sáu đầu tháng Kính Thánh Tâm

8
15

Th. Gieronimo Emiliani, Th. Josephine Bakhita, dt

9
16
Chúa Nhật 5 Thường Niên

10
17

Th. Scôlastica, TN
Lễ Nhớ

11
18

Lễ Đức Mẹ
Lộ Đức

Ngày thế giới bệnh nhân

12
1913
20

 

14
21

Th. Cyrillô, đan sĩ
Th. Mêthôđiô, gm
Lễ Nhớ

St. Valentine's Day (Hoa Kỳ)


15
2216
23

Chúa Nhật 6 Thường Niên

17
24
Bảy Thánh Lập Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ
Presidents' Day (Hoa Kỳ)


18
25


19
2620
27


21
28

Th.Phêrô Đamiano, gmts

22
29

Toà Thánh Phêrô,TĐ
Lễ Kính

23
1

Chúa Nhật 7 Thường NiênTh.Polycarpo, gmtđ

24
2
25
3

 


26
4

Lễ Tro
Ăn Chay - Kiêng thịt


27
5

Mùa Chay

28
6


Mùa Chay

29
7

Mùa Chay---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)