dongcong.net
Bấm vào số lớn có bài đọc
Tháng 03, 2020
Tháng Kính Thánh Cả Giuse
- Canh Tý-
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
1

1 mùa chay 

2

mùa chay

3

mùa chay

4
-

mùa chay

5
-

Mùa Chay

6
-


Kiêng Thịt


7
-

Mùa Chay

8
-

2 mùa chay

9
-

Mùa Chay

10
-

Mùa Chay

11
-

Mùa Chay

12
-
Mùa Chay

13
-


Kiêng Thịt

14
-

Mùa Chay

15
-

3 mùa chay

16
-

Mùa Chay

17
-

Thánh Patricio

18
-

Mùa Chay

19
-

Th. Giuse Bạn Đức Me- Lễ Trọng

20
-


Kiêng Thịt

21
-

mùa chay

22
-

4 mùa chay 

23
-

Mùa Chay

24
-

mùa chay

25
-

Lễ Truyền Tin cho Đức Me- Lễ Trọng

26
-

mùa chay

27
-


Kiêng thịt

28
-

mùa chay

29
-

5 mùa chay

30
-

mùa chay

31
-

mùa chay

 
-

 

 
-

 

 
- 
-

 


tháng 4

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)