dongcong.net
Bấm vào số lớn sẽ có bài đọc, chúa nhật năm A, ngày thường năm 2
Tháng 06, 2020
Tháng Kính Thánh Tâm Chúa và Khiết Tâm Mẹ
Canh Tý
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-

 

1
-

Th. Justino, td
Lễ Nhớ
Tuần 9 TN

2
-

 


3
-


4
7/5

 

5
8


Thứ Sáu đầu tháng


6
9
Carolo Luanga, các bạn tđ - Lễ Nhớ
Thứ bảy đầu tháng


7
10

Chúa Ba Ngôi

8
11

Tuần 10 TN
Th. Bonifface, gmtdd - Lễ Nhớ

9
12

Th. Norbertô, gm

10
13

 

11
14
Th. Banabas, tông đồ, lễ kính
12
15
-

13
16
Th. Antôn Pađua, lmTs - Lễ Nhớ

14
17
Lễ Mình Máu Thánh Chúa
Lễ Trọng

Father's Day (USA)

15
18

Tuần 11 TN

16
19
17
20

18
21

 

19
22

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
Lễ Trọng

20
23

Lễ Khiết Tâm Mẹ
Lễ nhớ

21
24

Chúa nhật 12 Thường Niên

22
25
-
23
26

 

24
27
Sinh nhật thánh Gioan Tẩy giả
Lễ Trọng
,

25
28
Th. Luy Gonzaga,ts

26
29
27
1/6


28
2

Chúa nhật 13 Thường Niên

29
3
HAI THÁNH TĐ
Phêrô và Phaolo
lễ trọng
30
4

Các thánh tử đạo thành Roma

 
5

 
6
 
7

 
-

Th. Cyrilo Alexandria, gmTs,


tháng 5
tháng 7

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)