dongcong.net
Bấm vào số lớn có bài đọc, Chúa nhật năm A, ngày thường năm II
Tháng 09, 2020
THÁNG MẸ SẦU BI
Canh Tý
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-
 
-

Chúa đã qui tụ tất cả nước lại một nơi gọi là biển và qui tụ mọi ơn sủng nơi một người đó là Mẹ Maria. (Th. Benado)

1
14/7-

 

2
15-


3
16-
Th. Grêgorio Cả, GhTs - Lễ Nhớ

4
17

Đầu Tháng
Kính Thánh Tâm Chúa

5
18-
Th. Teresa Calcutta, đt

6
19-
Chúa Nhật 23 Thường Niên
7
20-

USA: Labor Day

8
21-

Sinh Nhật Đức Mẹ - Lễ Kính

9
22-

Th. Phêrô Claver, lm - Lễ Nhớ

10
23-
-

11
24-

 

12
25
Lễ Kính Thánh Danh Mẹ Maria
13
26-
Chúa Nhật 24 Thường Niên

14
27-

Lễ Suy Tôn Thánh Giá
Lễ Kính


15
28-

Lễ Đức Mẹ Sầu Bi - Lễ Nhớ

16
29-

Th.Cornêliô và Cyprianô, gmtđ
- Lễ Nhớ


17
1/8-

-St. Robert Bellamine, GmTs

18
2-

Th. Vanceslao, Lorenso Ruiz và các bạn tử đạo

19
3-

-Th. Januario, gmtđ


20
4-
Chúa Nhật 25 Thường Niên

21
5-
Th. Mathêô, TĐTS
Lễ Kính


22
6-


23
7-

Th. Piô Pietrelcina ,lm - Lễ Nhớ

24
8-
---
25
9-

 

26
10-

Th. Cosma và Th. Đaminaô tử đạo

27
11-
Chúa Nhật 26 Thường Niên

28
12-
29
13-

Ba Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabrie, và Raphae - Lễ Kính

30
14-
Th. Giêrônimô, lmts
Lễ Nhớ


 
-


 
-

 

 
-tháng 8
tháng 10

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)