dongcong.net
Bấm vào số lớn có bài đọc, ngày thường năm 1, mùa vọng năm B
Tháng 12, 2020
Mùa Vọng -Mùa Giáng Sinh
Canh Tý
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-
 
-1
17/10-
2
18-3
19-


4
20-

Th. Gioan Đamacênô

5
21-6
22-
Chúa Nhật 2 Mùa Vọng B
Th. Juan Diego

7
23-

Th. Ambrôsiô, GMTS
Lễ Nhớ


8
24-

Lễ Mẹ Vô Nhiễm
USA-Lễ buộc

9
25-

Lễ Đức Mẹ Loreto, lễ nhớ

10
26-11
27-

 

12
28-
Lễ Đức Mẹ Guadalupe
USA:Lễ Kính


13
29-
Chúa Nhật 3 Mùa Vọng B

14
1/11

Th. Gioan Thánh Giá, LmTs
Lễ Nhớ


15
2-

 

16
3-

Th. Lucia, dttđ
lễ nhớ

17
4-
18
5-

 

19
6-20
7-
Chúa Nhật 4 Mùa Vọng B

21
8-

 

22
9-23
10-

 

24
11-25
12-

Đại Lễ Chúa Giáng Sinh
Lễ Kính

26
13-
Th. Stephanô, tử đạo
Lễ Kính


27
14-
Lễ Thánh Gia -Lễ Kính
Ngày thánh hóa các gia đình.
28
15-

Các Thánh Anh Hài
Lễ Kính


29
16-

Th. Tôma Becket, gmtđ

30
17-

Lễ tuần bát nhật Giáng Sinh

31
18-

Th. Sylveste, GhTđ

 
-

Năm mới 2021
Lễ Tro
17-2-2021

 
-

Tết Tân Sửu
17-2-2021
Phục Sinh
4-4-2021

 
-

tháng 11
tháng 1-2021

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)