dongcong.net
Bấm vào số lớn có bài đọc Chúa Nhật năm B, ngày thường năm 1
Tháng 03, 2021
Tháng Kính Thánh Cả Giuse
-2021 TÂN SỬU-
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 

- 

1
18

mùa chay

2
19

mùa chay

3
20-

mùa chay

4
21-

Mùa Chay

5
22-


Kiêng Thịt


6
23-

Mùa Chay

7
24-

3 mùa chay

8
25-

Mùa Chay

9
26-

Mùa Chay

10
27-

Mùa Chay

11
28-
Mùa Chay

12
29-


Kiêng Thịt

13
1/2-

Mùa Chay

14
2-

4 mùa chay

15
3-

Mùa Chay

16
4-

Thánh Patricio

17
5-

Mùa Chay

18
6-

 

19
7-

Th. Giuse Bạn Đức Me- Lễ Trọng
Kiêng Thịt

20
8-

mùa chay

21
9-

5 mùa chay 

22
10-

Mùa Chay

23
11-

mùa chay

24
12-

mùa chay

25
13-

-Lễ Truyền Tin cho Đức Me- Lễ Trọng

26
14-


Kiêng thịt

27
15-

mùa chay

28
16-

Tuần thánh Lễ Lá

29
17-

Thứ Hai Tuần Thánh

30
18-

Thứ Ba Tuần Thánh

31
19-

Thứ Tư Tuần Thánh

 
-

 

 
- 
-

 


tháng 2
tháng 4

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)