dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Phụng Vụ Nhiệm Tích
 
 
Thần Học Giáo Dân
 
<<<    

Phần Nhất
TỔNG QUÁT VỀ PHỤNG VỤ

1. Ý nghĩa danh từ Phụng Vụ Thánh

Danh từ Phụng Vụ: Phụng là vâng phục, hiến dâng, tôn sùng. Vụ là công việc.

2. Định nghĩa Phụng Vụ Thánh

* Theo Đức Thánh Cha Piô XII: "Phụng Vụ Thánh là tế tự của Nhiệm Thể Chúa Kitô, nghĩa là của Đầu và của các Chi Thể Ngài. Phụng Vụ là sự thi hành chức vụ Linh Mục Thượng Phẩm của Chúa Kitô" (Thông Điệp Mediator Dei).

* Theo Công Đồng Vaticanô II: "Phụng Vụ Thánh là sự thi hành chức vụ Linh Mục Thượng Phẩm của Chúa Giêsu Kitô, trong đó công việc thánh hóa con người được biểu tượng nhờ những dấu chỉ khả giác và được thể hiện cách khác nhau theo từng dấu chỉ, và trong đó việc phượng tự công cộng, vẹn toàn cũng được thực thi nhờ Nhiệm Thể Chúa Kitô gồm cả Đầu và Chi Thể của Ngài" (Phụng Vụ Thánh # 7) .

3. Đối tượng Phụng Vụ Thánh

Đối tượng Phụng Vụ Thánh là sự hiến tế một cách công cộng ở nội tâm và ngoại giới để tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi và thánh hóa nhân loại.

4. Nội dung nghi lễ Phụng Vụ Thánh

Nghi lễ Phụng Vụ Thánh được chia làm 2 loại:

* Loại chính yếu: Gồm 7 Nhiệm Tích, nhất là Nhiệm Tích Thánh Thể.

* Loại tùy phụ: Gồm các Á Nhiệm Tích, là những lễ nghi mô phỏng Nhiệm Tích như Phụng Vụ giờ kinh, suy tôn Lời Chúa ngoài Thánh Lễ.

5. Tác giả của Phụng Vụ Thánh

* Cựu Ước: Thiên Chúa là Tác Giả các lễ nghi Phụng Vụ Thánh của dân Do Thái, Ngài truyền cho Maisen luật lệ phượng tự.

* Tân Ước: Chính Chúa Kitô, Thiên Chúa Nhập Thể là tác giả Phụng Vụ Thánh. Ngài thiết lập và cử hành Hiến Lễ Thánh Giá phát sinh Ơn Cứu Độ, lập các Nhiệm Tích Thánh làm phương thế ban phát Ơn Cứu Độ và dùng Thánh Vịnh ca tụng Thiên Chúa Cha.

6. Thừa Tác Viên của Phụng Vụ Thánh

Thừa tác viên Phụng Vụ Thánh là người có quyền cử hành nghi lễ Phụng Vụ.

Có 3 loại thừa tác viên: Chính thức là Chúa Kitô, Linh Mục đại diện và cộng đồng Tín Hữu.

+ Chúa Kitô: Được Chúa Cha sai đi và được Thánh Linh tấn phong làm Linh Mục Thượng Phẩm, Ngài cử hành Lễ Tế do chính Ngài thiết lập.

+ Giáo Hội: Giáo Hội là Nhiệm Thể Chúa Kitô tiếp tục Sứ Mạng Cứu Thế của Chúa, được cùng với Chúa Kitô, thực thi chức vụ Linh Mục Thượng Phẩm của Ngài để thông ban Ơn Cứu Độ cho nhân loại. Như thế, Giáo Hội cũng là thừa tác viên chính thức của Phụng Vụ Thánh.

7. Giá trị của các nghi lễ Phụng Vụ Thánh

Công Đồng Vaticanô II: "Phụng Vụ Thánh là tột đỉnh mọi hoạt động của Giáo Hội phải hướng tới, đồng thời cũng là nguồn phát sinh mọi năng lực của Giáo Hội". Vì: "Nhờ Phụng Vụ Thánh và nhất là Thánh Lễ Tạ Ơn mà Công Trình Cứu Chuộc chúng ta được thực hiện" (Phụng Vụ Thánh # 9 & 2).

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)