dongcong.net
 
 


9. Trên Đường Lữ Hành Tiến Về Ánh Sáng Bất Diệt

Công đồng Vaticanô II nói về Giáo hội lữ hành, khi đặt ra một sự so sánh với dân Israel trong Cựu Ước đang hành trình qua sa mạc. Cuộc hành trình cũng có một tính chất bề ngoài, hữu hình, trong thời gian và không gian trong đó nó thực sự xảy ra về mặt lịch sử. Vì Giáo hội “được tiền định để mở rộng ra tới mọi miền thế giới và cũng đi vào trong dòng lịch sử nhân loại,” nhưng đồng thời “Giáo hội cũng vượt trên tất cả mọi giới hạn của thời gian và không gian.”2

Tuy thế tính chất căn bản của cuộc lữ hành của Giáo hội là ở bên trong: đó là vấn đề của cuộc lữ hành qua đức tin, nhờ “quyền năng của Chúa Phục Sinh,”3 một cuộc lữ hành trong Thánh Thần, được ban cho Giáo hội như Đấng An ủi vô hình... (x. Ga 14, 26; 15, 26; 16, 7). [như Công đồng nói,] “Nhờ đi qua đau khổ và thử thách, Giáo hội được củng cố bởi quyền năng của ân sủng Thiên Chúa do Đức Chúa hứa ban cho Giáo hội, để... nhờ được Thánh Thần thúc đẩy, Giáo hội không bao giờ ngừng canh tân chính mình, cho tới khi nhờ thập giá Giáo hội đạt tới ánh sáng bất diệt”.4


 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)