dongcong.net
 
 


100. Đào Tạo Con Cái Cho Sự Sống

Trên mọi sự, chính trong việc dưỡng dục con cái mà gia đình chu toàn được sứ mạng của mình là công bố Tin Mừng sự sống. Bằng lời nói và gương sáng, trong phạm vi của những chọn lựa và những mối quan hệ hàng ngày, và qua những dấu hiệu và những hành động cụ thể, cha mẹ dẫn dắt con cái họ đi đến tự do đích thực, được thể hiện trong sự hiến thân chân thành. Và họ vun trồng trong chúng sự tôn trọng tha nhân, sự cảm thức về đức công bằng, sự cởi mở tâm hồn, sự đối thoại, sự phục vụ quảng đại, tình liên đới và tất cả những giá trị khác giúp con người sống cuộc đời như một tặng ân.

Trong việc dưỡng dục con cái, các cha mẹ Kitô hữu phải quan tâm đến đức tin của con cái họ và giúp cho chúng chu toàn ơn gọi mà Thiên Chúa đã ban cho chúng. Sứ mạng của cha mẹ cũng bao gồm việc dạy bảo con cái và cho chúng tấm gương về ý nghĩa đích thực của đau khổ và sự chết. Họ sẽ có thể làm được điều đó nếu họ cảm nhận được tất cả mọi thứ đau khổ chung quanh họ và, hơn nữa, nếu họ thành công trong việc vun đắp cho chúng những thái độ thân thiện, giúp đỡ và thông cảm đối với những thành viên bệnh nạn và già nua trong gia đình.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)