dongcong.net
 
 


107. Theo Chân Mẹ Bước Vào Thiên Niên Kỷ Mới

Vào lúc chuẩn bị bước sang ngàn năm thứ ba, toàn thể Giáo hội được mời gọi sống mãnh liệt hơn mầu nhiệm Đức Kitô bằng cách đem lòng biết ơn cộng tác vào công cuộc cứu độ. Giáo hội làm điều này cùng với Đức Maria và theo gương Đức Maria, người mẹ và mô phạm của Giáo hội: Đức Maria là kiểu mẫu của tình yêu từ mẫu, tình yêu ấy phải phấn khích tất cả những ai đang cộng tác vào sứ mạng tông đồ của Giáo hội để làm tái sinh nhân loại. Do đó, “được tăng cường bởi sự hiện diện của Đức Kitô, Giáo hội đang lữ hành qua thời gian tiến về sự hoàn tất các thời đại và ra đi gặp gỡ Đức Chúa đang đến. Nhưng trên cuộc lữ hành này... Giáo hội đang tiến lên trên con đường mà Đức Maria đã bước đi.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)