dongcong.net
 
 


109. Tình Đoàn Kết, Một Thứ Nhiệm Tích Của Hiệp Nhất

Đoàn kết chắc chắn là một nhân đức Kitô giáo... Dưới ánh sáng đức tin, sự đoàn kết đang gắng vượt lên trên chính mình, đạt tới chiều kích Kitô giáo đặc biệt về sự hoàn toàn quảng đại, tha thứ và hoà giải. Tha nhân của ta lúc đó không chỉ là một con người với những quyền riêng của họ, và không chỉ là một sự bình đẳng cơ bản với mọi người khác. Nhưng [họ] trở nên hình ảnh Thiên Chúa Cha, được cứu độ bởi Máu Chúa Giêsu Kitô và được đặt dưới hoạt động thường hằng của Chúa Thánh Thần. Do đó tha nhân của ta phải được yêu, cho dù đó là một kẻ thù, với cùng một tình yêu mà Chúa Kitô đã yêu thương ta; và vì người đó ta phải sẵn sàng hy sinh, ngay cả hy sinh tột cùng: thí mạng sống vì họ (x. 1Ga 3, 16).

Sự nhận biết về tư cách làm Cha chung của Thiên Chúa và tính cách làm anh em với nhau của mọi người trong Chúa Kitô – “con cái trong Chúa Con” – và sự nhận biết hoạt động trao ban sự sống hiện tại của Chúa Thánh Thần sẽ đem lại cho cái nhìn của chúng ta về thế giới một tiêu chuẩn mới để giải thích nó. Ngoài những mối giây liên hệ tự nhiên và nhân loại, vốn đã mật thiết và mạnh mẽ, cần phải nhận ra trong ánh sáng đức tin một kiểu mẫu hiệp nhất dòng giống nhân loại, kiểu mẫu đó sau cùng phải gợi hứng cho sự đoàn kết của chúng ta. Kiểu mẫu đoàn kết tuyệt siêu này, vốn được phản ánh trong đời sống tiềm mật của Thiên Chúa Ba Ngôi, là điều mà kitô hữu chúng ta diễn tả bằng từ “hiệp thông” (communion). Sự hiệp thông mang tính chất Kitô giáo rất đặc biệt đó - được Chúa tha thiết giữ gìn, giúp cho bành trướng và làm cho phong phú - là linh hồn của ơn gọi của Giáo hội: làm một “nhiệm tích,” theo ý nghĩa đã được nêu ra.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)