dongcong.net
 
 


113. Mạnh Dạn Truyền Giảng Tin Mừng

Chúa Giêsu Kitô là nguyên lý chắc chắn và là trung tâm cố định của việc truyền giáo mà chính Thiên Chúa đã uỷ thác cho nhân loại. Tất cả chúng ta phải tham gia vào việc truyền giáo này và tập trung tất cả mọi sức mạnh của chúng ta vào đó vì đó là sự cần thiết hơn bao giờ hết cho nhân loại thời hiện đại. Nếu sự truyền giáo này xem ra phải đối mặt với sự chống đối lớn lao hơn trước đây, thì điều này chứng tỏ rằng ngày nay nó còn cần hơn bao giờ và, mặc dù có những chống đối, và hơn là cứ chờ đợi mãi.

Ở đây chúng ta trực tiếp chạm đến mầu nhiệm về “nhiệm cuộc” thần linh được liên kết với sự cứu độ và ân sủng cùng với thập giá. Chẳng phải là không có lý do mà Chúa Giêsu nói: “Nước Trời phải chịu cưỡng bách và kẻ mạnh mẽ phải dùng sức mạnh mới chiếm được” ( Mt 11,12 ) và hơn nữa: “Con cái đời này khôn hơn con cái sự sáng” ( Lc 16,8 ). Chúng ta vui mừng chấp nhận lời khiển trách này, vì chúng ta có thể là giống như “những người dân hùng mạnh của Thiên Chúa” mà chúng ta rất thường thấy trong lịch sử Giáo hội và ngày nay vẫn còn thấy, và vì chúng ta có thể ý thức tham gia vào sứ mạng vĩ đại tỏ bày Đức Kitô cho thế giới, giúp cho mỗi người tìm thấy chính mình trong Đức Kitô,và giúp cho các thế hệ đương thời gồm anh chị em chúng ta, các dân tộc, các quốc gia, nhân loại, các nước đang phát triển và các nước giàu có – tóm lại, giúp cho mọi người hiểu biết những sự phong phú của Đức Kitô” ( Ep 3,8 ), vì những sự phong phú này thuộc về mỗi cá nhân và là tài sản của mọi người.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)