dongcong.net
 
 


30. Nguyên Mẫu của Mọi Gia Đình Kitô Giáo

Theo kế đồ mầu nhiệm của Thiên Chúa, chính trong Gia Đình Thánh ở Nagiaret mà Con Thiên Chúa đã trải qua những năm dài của cuộc đời ẩn dật. Do đó, Thánh Gia là nguyên mẫu và mô phạm của mọi gia đình Kitô giáo. Đó là bản mẫu độc nhất trên thế giới. Đời sống của Thánh Gia trôi qua trong cái khuất lấp và lặng lẽ ở một thôn làng nhỏ bé xứ Palestin. Thánh Gia đã trải qua những thử thách của sự khó nghèo, sự bách hại và lưu đầy. Thánh Gia đã làm vinh danh Thiên Chúa một cách thuần khiết và tán dương khôn sánh. Và Thánh Gia sẽ không thể không giúp đỡ các gia đình Kitô giáo – mọi gia đình trên thế giới – trung thành với các bổn phận hàng ngày của họ, chịu đựng những mối bận tâm và những đau khổ của cuộc đời, quảng đại mở lòng ra trước những thiếu thốn của tha nhân, và vui vẻ hoàn thành chương trình của Thiên Chúa đối với họ.

Thánh Giuse là “một người công chính”, một người lao động không biết mệt mỏi, một người cương trực bảo vệ những người đã được giao phó cho ngài trông coi. Xin ngài hãy luôn luôn bảo vệ chở che và soi sáng các gia đình.

Xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo hội, cũng là Mẹ của “Giáo hội tại gia.” Nhờ sự trợ giúp hiền mẫu của Mẹ, ước gì mỗi gia đình kitô cũng thực sự trở nên một “Giáo hội thu nhỏ.”
Xin Chúa Kitô, Vua vũ trụ, Vua các gia đình, hiện diện trong mỗi nhà Kitô giáo như xưa Người đã ở Cana, ban cho ánh sáng niềm vui, bình an và sức mạnh... cha cầu xin Người cho mỗi gia đình hãy biết quảng đại góp phần làm cho vương quốc của Người ngự đến trên thế gian...

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)