dongcong.net
 
 


36. Làm Việc và Nghỉ Ngơi

Chúng ta phải bắt chước Đức Kitô trong cả sự làm việc lẫn sự nghỉ ngơi, vì chính Thiên Chúa đã muốn tỏ bày hoạt động sáng tạo của Người dưới hình thức làm việc và nghỉ ngơi. Hoạt động của Thiên Chúa trong thế giới vẫn luôn luôn tiếp diễn, như lời Đức Kitô đã khẳng định: “Cha Ta vẫn làm việc luôn...”(Ga 5,17). Chúa Cha làm việc với quyền năng sáng tạo bằng cách gìn giữ thế giới cho nó tồn tại, thế giới mà Người đã gọi ra từ hư vô. Chúa Con làm việc với quyền năng cứu độ trong tâm hồn những người mà từ ban đầu Người đã tiền định cho được “nghỉ ngơi” trong sự kết hợp với Người trong “Nhà Cha” Người.

Do đó, sự nghỉ ngơi đích thực không phải chỉ là nghỉ “ngày thứ bảy” và cũng không chỉ là nghỉ việc tay chân. Ngay trong khi làm việc, chúng ta cũng phải dành chỗ cho việc dọn mình hưởng “sự nghỉ ngơi” mà Chúa muốn dành cho các tôi tớ và bạn hữu Người, bằng cách càng ngày càng trở nên như Chúa muốn.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)