dongcong.net
 
 


37. Năng Lực Cứu Độ của Sự Làm Việc

Cần cù lao động là nét tiêu biểu cho người Kitô hữu và những ai được mời gọi bước theo Đức Kitô với khả năng tham dự cách yêu thương vào công việc mà Đức Kitô đã đến để thực hiện. Công cuộc cứu độ này đã được thể hiện thông qua đau khổ và cái chết trên thập giá. Nhờ chịu đựng những lao nhọc vất vả trong sự kết hợp với Đức Kitô tử giá, con người cách nào đó đã cộng tác với Con Thiên Chúa để cứu độ nhân loại. Nó đã tỏ ra là một môn đệ đích thực của Đức Kitô bằng việc vác thập giá hàng ngày trong những công việc mà nó đã được mời đến để thực thi...

Người kitô hữu tìm kiếm trong công việc nhân loại một phần của thập giá Đức Kitô và chấp nhận nó với cùng một tinh thần cứu độ mà trong đó Đức Kitô đã chấp nhận thập giá của Người vì chúng ta. Trong công việc, nhờ ánh sáng từ cuộc phục sinh thấu nhập vào chúng ta, chúng ta luôn luôn tìm ra được tia hy vọng về sự sống mới, sự thiện hảo mới. Nó như thể là một sự loan báo “trời mới đất mới” (x. 2 Pr 3, 13) mà trong đó con người và thế giới được dự phần vào nhờ những vất vả đi theo công việc. Nhờ những vất vả – và không bao giờ thiếu...

Người kitô hữu biết lắng nghe lời của Thiên Chúa hằng sống, biết kết hợp lao động với cầu nguyện, thì cũng biết công việc của họ không chỉ có mục đích để phát triển trần thế, nhưng cũng để mở mang Vương quốc Thiên Chúa nữa.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)