dongcong.net
 
 


43. Đức Tin Không Phải Là Vấn Đề Riêng Tư

Tất cả những người đã chịu phép rửa tội đều được Đức Kitô kêu gọi để trở nên tông đồ của Người trong tình huống riêng tư của họ và trong trần thế: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con” (Ga 20, 21). Qua Giáo hội, Đức Kitô đã ủy thác cho các con sứ mạng cơ bản là chia sẻ cho người khác tặng ân cứu độ. Người mời gọi các con tham gia vào việc xây dựng Vương quốc Người. Người đã chọn các con bất chấp những giới hạn cá nhân nơi mỗi người, bởi vì Người yêu thương các con và tin tưởng các con. Tình yêu vô điều kiện này của Đức Kitô phải là chính linh hồn của công việc tông đồ của các con, phù hợp với lời của thánh Phaolô: “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi” (2 Cr 5, 14).

Làm môn đệ Đức Kitô không phải là chuyện riêng tư. Trái lại, tặng ân đức tin phải được chia sẻ với những người khác. Vì lý do đó, cũng chính Thánh Tông Đồ đã viết: “Việc rao giảng Phúc âm không phải là lý do để mà khoe khoang; mà là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Phúc âm!” (1Cr 9, 16). Hơn nữa, đừng quên rằng đức tin được củng cố và được phát triển chính xác khi nó được tặng trao cho những người khác.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)