dongcong.net
 
 


48. Chọn Lựa Giữa Nhân Đức Và Nết Xấu

Trong con người, một hữu thể kép bởi tinh thần và thể chất, luôn luôn có một sự căng thẳng, một cuộc xung đột nào đó của các xu hướng giữa “thần khí” và “xác thịt”. Nhưng thực ra cuộc xung đột này là di sản, là hậu quả của tội lỗi. Kinh nghiệm hằng ngày tỏ rõ điều đó. Như thánh tông đồ Phaolô viết: “Công việc của xác thịt là dâm bôn, ô uế, phóng đãng... say sưa chè chén và các điều khác giống như vậy.” Đó là những tội lỗi có thể được gọi là “xác thịt”. Nhưng ngài cũng thêm những tội lỗi khác nữa: “ hằn thù, kình địch, ghen tương, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè đảng, ganh tị” (x. Gl 5,19-21). Tất cả những điều này tạo nên những “công việc của xác thịt.”

Nhưng với những công việc này, những việc chắc chắn là tội lỗi, thánh Phaolô đã đặt đối lập với “hoa trái của thần khí”, như là “yêu thương, hoan hỷ, hoà thuận, kiên trì, nhẫn nại, từ tâm, quảng đại, trung tín, hiền lành và thanh khiết” (Gl 5,22-23). Như thế, rõ ràng là đối với Thánh Tông Đồ, đó không phải là vấn đề phân biệt và kết án thân xác, vì thân xác cùng với linh hồn cấu thành một chủ thể với ngôi vị và bản tính nơi con người. Đúng hơn, ngài quan tâm đến những việc tốt và xấu về mặt luân lý hoặc những xu hướng cố hữu – nhân đức và nết xấu – là kết quả của sự thuận theo hoạt động cứu độ của Thánh Thần (trong trường hợp thứ nhất) hoặc chống lại hoạt động ấy (trong trường hợp thứ hai). sau cùng, Thánh Tông Đồ viết: “Vì chúng ta sống nhờ Thần Khí, chúng ta hãy bước theo sự dẫn dắt của Thần Khí” (Gl 5,25).

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)