dongcong.net
 
 


57. Phẩm Giá Của Những Người Khuyết Tật

Mặc dù những giới hạn và những đau khổ đang tác động trên thân xác và các tài năng của họ, những người khuyết tật càng nêu bật hơn tính chất vĩ đại và phẩm giá của con người... Họ cần phải được trợ giúp để tham gia vào đời sống xã hội trong tất cả mọi khía cạnh và ở mọi cấp độ phù hợp với khả năng của họ. Người khuyết tật cũng là một người trong chúng ta và tham dự trọn vẹn vào cùng một nhân tính mà chúng ta có. Việc chỉ thu nhận những người lành mạnh vào đời sống của cộng đồng và do đó nhận vào làm việc, là hành động tự căn bản bất xứng với con người, và là một sự chối bỏ nhân tính bình thường của chúng ta. Làm như thế là tạo ra một hình thức kì thị nghiêm trọng: người mạnh khoẻ chống lại người đau yếu bệnh tật...

Do đó, các hiệp hội khác nhau trong giới công nhân lao động, cả trực tiếp lẫn gián tiếp, nên dùng mọi biện pháp hữu hiệu và những phương thế thích hợp cổ võ quyền được đào tạo nghề nghiệp và công việc của người khuyết tật, sao cho người khuyết tật có thể có được một hoạt động sản xuất phù hợp với họ.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)