dongcong.net
 
 


62. Đừng Lơ Là Với Nhiệm Tích Thống Hối

Đối với một kitô hữu, nhiệm tích thống hối là cách thông thường để được ơn tha thứ các tội trọng đã phạm sau khi rửa tội. Chắc chắn Đấng Cứu Chuộc và hành động cứu thế của Người không bị ràng buộc vào một dấu hiệu nhiệm tích đến nỗi Người không thể làm gì bên ngoài và trên các nhiệm tích. Nhưng dưới mái trường đức tin, chúng ta học biết rằng chính Đấng Cứu Chuộc đã muốn và đã quy định rằng các nhiệm tích đơn sơ và quý giá của đức tin, thông thường, sẽ là những phương thế hữu hiệu cho quyền năng cứu độ của Người hoạt động. Do đó, thật là điên khùng cũng như ngạo mạn nếu tự ý khinh thường những phương thế của ân sủng cứu độ mà Chúa đã quy định, điển hình trong trường hợp đòi được tha thứ mà không chịu lãnh nhận nhiệm tích xá giải.

Cuộc canh tân phụng vụ sau Công đồng Vaticanô II không phê chuẩn bất cứ ảo tưởng hoặc sự thay đổi nào theo hướng đó. Theo ý định của Giáo hội, cuộc canh tân này đã và đang muốn khơi dậy trong mỗi người chúng ta một sức đẩy mới hướng đến sự canh tân thái độ nội tâm của chúng ta; sự hiểu biết sâu xa hơn về bản tính của nhiệm tích hòa giải; sự lãnh nhận nhiệm tích với tất cả đức tin; sự năng lãnh nhận nhiệm tích hoà giải, một nhiệm tích chứa chan tình yêu thương xót của Chúa.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)