dongcong.net
 
 


70 . Khoa Học Và Mầu Nhiệm Sự Sống

Một tài liệu có giá trị được lưu trữ ở thư viện Vatican cho thấy một nhà sao chép thời danh sống ở thế kỷ 13 muốn viết lại Lời Thề Y Khoa bằng cách xắp xếp bản văn dưới hình thức một cây thập giá, chắc chắn vì ông đã nhận ra rằng chứng lý về quyền sống có giá trị như để chuẩn bị cho quan niệm Kitô giáo về con người và tính chất thánh thiêng của sự sống – thật ra, là cho sự nhận biết đầy đủ về mầu nhiệm sự sống. Sự nhận thức như thế không hạ giá và giới hạn bước tiến của khoa học, nhưng thúc đẩy và làm cho khoa học nên cao quý hơn.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)