dongcong.net
 
 


89. Chủ Nghĩa Quốc Gia Xúc Phạm Đến Đức Kitô

Chúng ta đang đứng trước một thứ ngoại đạo mới: đó là sự thần thánh hoá quốc gia. Lịch sử đã chứng tỏ rằng bước chuyển tiếp từ chủ nghĩa dân tộc đến chế độ độc tài là rất nhanh và khi các bang quốc không còn bình đẳng nữa, thì chính người dân cũng đi đến chỗ bất bình đẳng. Do đó tình liên đới giữa các dân tộc bị phá hủy, nguyên tắc hợp nhất nhân loại bị khinh thường.

Giáo hội Công Giáo không thể chấp nhận lối nhìn các sự vật như thế. Bản tính là phổ quát, Giáo hội ý thức mình hiện hữu là để phục vụ tất cả mọi người và không bao giờ đồng hóa mình với bất cứ cộng đồng dân tộc nào. Giáo hội đón vào lòng mình tất cả mọi dân tộc, mọi giống nòi và mọi nền văn hóa. Giáo hội lưu tâm đến – thực ra Giáo hội biết rằng mình là người nắm giữ – kế hoạch của Thiên Chúa đối với nhân loại: để qui tụ tất cả mọi dân tộc về trong một gia đình. Và điều này là do Thiên Chúa là Đấng Sáng tạo và là Cha của mọi người. Đó là lý do tại sao mỗi lần Kitô giáo – dù theo truyền thống Tây hay Đông phương – trở nên công cụ cho một hình thức của chủ nghĩa dân tộc, thì y như rằng nó đã đả thương chính trái tim của mình và làm cho nó ra cằn cỗi.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)