dongcong.net
 
 


93. Nguồn Mạch Của Sự Thánh Thiện

“Thánh Thần Chúa ngự xuống trên tôi” (Lc 4,18). Thánh Thần không chỉ “ngự xuống” trên Đấng Messia, nhưng còn “đổ đầy” trên Người, thấu nhập vào mọi phần hữu thể Người... Nhờ Thánh Thần, Chúa Giêsu hoàn toàn và tuyệt đối thuộc về Thiên Chúa. Người tham phần vào sự thánh thiện vô cùng của Thiên Chúa, Đấng kêu gọi Người, tuyển chọn và sai Người ra đi. Như thế Thánh Thần Thiên Chúa được mặc khải như nguồn mạch của sự thánh thiện và của ơn gọi nên thánh.

Cũng một “Thần khí” đó “ngự xuống” trên toàn thể dân Chúa, dân được đặt lên làm dân “thánh hiến” cho Thiên Chúa và được Thiên Chúa “sai đi” loan báo tin mừng cứu độ. Các phần tử của dân Chúa được Thánh Thần “ghi dấu” và “thu hút” (x. 1Cr 12,13; 2Cr1,21...; Ep 1,13; 4,30) và được mời gọi nên thánh.

Đặc biệt, Thánh Thần mặc khải và truyền thông cho chúng ta lời gọi căn bản mà Chúa Cha đã ngỏ với mỗi người từ đời đời: lời gọi hãy “sống thánh thiện và trong sạch trước mặt Người... trong tình yêu,” nhờ việc chúng ta được tiền định làm dưỡng tử qua Chúa Giêsu Kitô (x. Ep 1,4-5). Chưa hết, qua việc mặc khải và truyền thông tiếng gọi ấy cho chúng ta, Thánh Thần trở nên trong chúng ta nguyên lý và nguồn mạch của sự trọn hảo của Người. Người, thần khí của Ngôi Con (x. Gl 4,6), cho chúng ta nên đồng dạng với Chúa Giêsu Kitô, khiến chúng ta được tham dự vào sự sống của Chúa Con, tức là tham phần vào sự sống tình yêu của Ngài đối với Chúa Cha và đối với anh chị em chúng ta.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)