dongcong.net
 
 

Suy Niệm của AM Trần Bình An

Chúa nhật 24 Thường Niên năm A
September 4, 2014


Chia sẻ Tin Mừng CN 24 TN NA

 

AM Trần Bình An

- dongcong.net - September 4, 2014

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)