dongcong.net
 
 

Chúa nhật 24 A - thường niên

N

Lm Giuse Nguyễn Hữu An

dongcong.net 2014

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)