Thi Ca Suy Niệm Tuần 24 Thường Niên, năm A
Lm. Giuse Trần Việt Hùng

**************

 

Chúa Nhật 24 THƯỜNG NIÊN. A
(Mt. 18:15-20)
SỬA LỖI

 

Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Bronx, New York

September 6, 2017