dongcong.net
 
 

Chia sẻ của LM Jude Siciliano, OP


Chúa Nhật XIX THƯỜNG NIÊN A
Isaia 55:
."

 

LM. Jude Siciliano, O.P. August 1, 2014

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)