CN Lễ Mình Máu Chúa Năm A
   
 


“Tôi chính là bánh hằng sống”

Bí Tích Thánh Thể Với Mầu Nhiệm Phục Sinh

Chúa Nhật thứ ba Mùa Thường Niên hậu Phục Sinh bao giờ cũng là Lễ Trọng Kính Mình Thánh Máu Thánh Chúa Giêsu (một lễ đáng lẽ được cử hành vào Thứ Năm sau Chúa Nhật Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi), một Lễ Trọng được Giáo Hội cố ý xếp vào ngay sau Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống hai tuần và Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi một tuần. Bởi vì, Mình Thánh Máu Thánh Chúa Giêsu phát xuất từ cung lòng Trinh Nữ Maria “là do Thánh Thần” (Mt 1:20; x. Lk 1:35). Đó là lý do, sau Kinh Nguyện Thánh Thể và ngay trước Lời Truyền Phép trong mỗi Thánh Lễ, vị linh mục chủ tế mới đọc: “Vì thế, chúng tôi nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa lễ vật này, để trở nên cho chúng tôi Mình và Máu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng tôi”. Vì được Ngôi Hiệp với Lời Nhập Thể, Ngôi Hiệp với chính “sự sống hằng ở nơi Cha và đã trở nên hữu hình cho chúng ta” (1Jn 1:2), Mình Thánh Máu Thánh Chúa Kitô do Chúa Thánh Thần tác tạo ấy đã thực sự, như Chúa Kitô quả quyết với người Do Thái ngay trong lời mở đầu của bài Phúc Âm hôm nay: “là bánh hằng sống từ trời xuống”, một Thứ Bánh Thần Linh chẳng những chất chứa mà còn thông truyền Sự Sống Ba Ngôi, như lời Chúa Giêsu cũng đã khẳng định với người Do Thái trong đoạn cuối của cùng bài Phúc Âm hôm nay: “Như Cha là Đấng có sự sống sai Tôi và Tôi có sự sống bởi Cha thế nào, ai được sinh dưỡng nhờ Tôi cũng sẽ có sự sống bởi Tôi như vậy”.

Thật vậy, nếu Chúa Giêsu “là sự sống” (Jn 11:25, 14:6) thì Mình Thánh Máu Thánh của Người quả thực là một Thứ Bánh Thần Linh, Bánh Chất Chứa Sự Sống, Bánh Ban Phát Sự Sống. Người đã xác nhận như vậy trong bài Phúc Âm hôm nay: “Bánh Tôi sẽ ban là thịt Tôi cho thế gian được sự sống”; “ai ăn thịt Tôi và uống máu Tôi kẻ ấy có sự sống đời đời, và Tôi sẽ làm cho họ sống lại trong ngày sau hết”. Qua hai câu tuyên phán về Bản Chất Thần Linh và Tác Dụng Thần Linh của Mình Thánh Máu Thánh Người này, Chúa Kitô đã mạc khải cho chúng ta thấy ba sự thật một lúc: thứ nhất là sự thật về việc Người sẽ lập Bí Tích Thánh Thể Người, thứ hai là sự thật về Biến Cố Phục Sinh Người sẽ tỏ mình ra, và thứ ba là sự thật về Biến Cố Cánh Chung Người sẽ thực hiện.

Thật vậy, Chúa Giêsu đã báo trước việc Người lập Bí Tích Thánh Thể qua câu “bánh Tôi sẽ ban là thịt Tôi”, bởi vì, trong Bữa Tiệc Ly, “Người cấm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà phán ‘Các con hãy nhận lấy mà ăn, này là mình Thày’” (Mt 26:26). Mà nếu “ai ăn thịt Tôi và uống máu Tôi kẻ ấy có sự sống đời đời”, thì máu thịt của Người không thể nào lại là máu thịt sẽ bị mục nát đi trong nấm mồ sự chết, tức thân xác của Người phải là một thân xác phục sinh, “một thần linh ban sự sống” (1Cor 15:45). Tuy sự sống phát sinh từ Mình Thánh Máu Thánh Chúa Giêsu đây là Sự Sống Thần Linh, sự sống về phần hồn và cho phần hồn, nhưng thân xác là phương tiện để linh hồn thể hiện đức tin của mình, qua việc lưỡi thưa “amen” (tôi tin) trước khi lãnh nhận Mình Thánh Máu Thánh Chúa vào miệng và nuốt xuống bụng, mà chính thân xác cũng được thông phần vào sự sống đời đời của linh hồn trong “ngày sau hết”. Bởi vì, thân xác phục sinh của Chúa Kitô tràn đầy Thánh Linh đã ban cho các tông đồ qua hơi thở của Người thế nào, Mình Thánh Máu Thánh Người, qua thân xác của chúng ta, cũng ban cho linh hồn chúng ta Thánh Thần của Người như vậy, Vị Thánh Thần đã làm cho chính Người phục sinh từ trong kẻ chết thế nào cũng sẽ làm cho thân xác chết chóc của chúng ta sống lại như vậy (x. Rm 8:11).

Phải chăng vì Mình Thánh Máu Thánh Chúa Kitô chẳng những ban sự sống đời đời cho linh hồn còn làm cho xác thể của con người được phục sinh trong “ngày sau hết” như thế mà Chúa Kitô mới dạy các môn đệ của mình cầu nguyện “xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày”? Có thể nói, nếu phần đầu của Kinh lạy Cha liên quan đến Ba Ngôi Thiên Chúa thế nào (như bài chia sẻ cho Lễ Chúa Ba Ngôi tuần trước đã trình bày), thì phần cuối của Kinh lạy Cha cũng có liên hệ với Mình Thánh Máu Thánh Chúa Giêsu như vậy.

Bí Tích Thánh Thể Với Kinh Lạy Cha

Phần đầu của Kinh Lạy Cha có 3 ước nguyện liên quan đến Thiên Chúa thế nào - “Danh Cha, Nước Cha và Ý Cha”, phần cuối của Kinh Lạy Cha cũng có 3 ước nguyện liên quan đến con người như vậy – “sinh dưỡng, tha nợ và bảo toàn”. Nếu ba ước nguyện ở phần đầu Kinh Lạy Cha liên kết chặt chẽ với nhau và chi phối nhau theo thứ tự từ trên xuống dưới thế nào, thì ba ước nguyện ở phần cuối của Kinh Lạy Cha cũng liên kết hết sức khít khao với nhau và chi phối nhau theo thứ tự từ trước đến sau như vậy. Nếu ba ước nguyện ở phần đầu của Kinh Lạy Cha có tính cách tín lý thần học thế nào thì ba ước nguyện ở phần cuối của Kinh Lạy Cha có tính cách tu đức sống đạo như vậy.

Trước hết, ước nguyện “xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày” ở đây là gì, nếu không phải ước nguyện xin Cha hãy tỏ mình cho chúng con trong và qua cuộc sống hằng ngày của chúng con, như Lời Nhập Thể đã tỏ mình ra cho người phụ nữ Samaritanô bên bờ giếng Giacóp, hay cho hai môn đệ trên con đường về làng Emmau, để “Danh Cha” là “tình yêu của Thiên Chúa” được “cả sáng”, “Nước Cha” là “ân sủng của Đức Giêsu Kitô” được “trị đến”, và “Ý Cha” là “mối hiệp thông của Chúa Thánh Thần” được “thể hiện dưới đất cũng như trên trời”? Thiên Chúa là Cha đã ban cho con người “lương thực hằng ngày” thế nào, nếu không phải khi Ngài tỏ mình cho con người hằng ngày qua phụng vụ, khi Hy Tế Tử Giá được hiện thực và tái diễn trên bàn thờ hằng ngày trong mỗi Thánh Lễ, hay khi Các Bí Tích Thánh (mà Bí Tích Thánh Thể là trọng tâm) được ban phát cho con người? Thiên Chúa là Cha cũng đã không tỏ mình cho con người hằng ngày là gì, qua tiếng lương tâm thúc giục họ làm lành lánh dữ, hay qua các hiện sủng tác động họ để họ có thể đáp ứng kịp thời các dấu chỉ thời đại, hoặc qua các khổ đau thử thách để thanh luyện họ nên tinh khiết, nhờ đó họ có thể trổ sinh muôn vàn hoa trái thiêng liêng?

Sau nữa, ước nguyện “xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con” là thành quả hay hệ quả của ước nguyện “xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày”. Bởi vì, chính nhờ Mạc Khải Thần Linh như “hôm nay lương thực hằng ngày” nuôi sống mình, con người mới có thể trở thành chứng nhân tình yêu, trở thành hiện thân của lòng thương xót Chúa. Chính lòng thương tha của con người và nơi con người được Mình Thánh Máu Thánh Chúa Giêsu nuôi dưỡng là dấu chứng tỏ họ đã đạt đến một tầm mức tu đức trọn lành, một tầm mức tu đức thần hiệp. Vì tình thương này của họ và phát xuất từ họ là phản ảnh và được phát xuất từ chính tình yêu trọn lành của Cha trên trời (x Mt 5:48), một tình yêu đã thương “tha nợ” cho họ, ở chỗ đã thanh tẩy họ, hay đã “tự hiến để họ được thánh hóa trong chân lý” (Jn 17:19)”, một cuộc tự hiến được hiện thực và tái diễn hằng ngày qua Hy Tế Thánh Lễ, một cuộc tự hiến thánh hóa họ, làm cho họ cũng trở thành bánh nuôi sống thế gian.

Sau hết, ước nguyện “xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ” cho thấy sức mạnh vô địch của con người đã đạt đến cuộc sống nội tâm sâu xa, đạt đến tầm mức tu đức thần hiệp, một tầm mức không gì có thể làm cho họ dễ dàng sa ngã hay qui hàng, chối bỏ đức tin, lỗi phạm đức ái, trái lại, còn làm cho họ thắng vượt tất cả mọi sự, kể cả sự dữ là tội lỗi và sự chết. Thật vậy, với tình yêu mạnh hơn sự chết, họ có thể làm chủ tất cả mọi sự, dù độc hại hiểm ác đến đâu chăng nữa (x. Mk 16:18). Bởi vì, họ đã có Mình Thánh Máu Thánh Chúa Kitô Phục Sinh là một thứ cây sự sống mọc ở hai bên bờ của giòng sông Mạc Khải Thần Linh, một cây chẳng những trổ sinh hoa trái bác ái quanh năm suốt tháng, mà còn có lá làm thuốc chữa bệnh cho muôn dân (x Rev 22:2).

Vấn đề thực hành sống đạo:

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, đã đến trong thế gian, và ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế trong Bí Tích Thánh Thể: Con thờ lạy Chúa, con kính mến Chúa, con cảm tạ Chúa, con xin lỗi Chúa, con cầu khẩn Chúa, con khao khát Chúa. Xin Chúa hãy chiếm đoạt con, hãy làm chủ con và hãy tỏ mình trong con. Ôi Chúa là tình yêu, xin thực hiện mọi sự Chúa muốn nơi con, để con được trở nên mọi sự cho mọi người, cho tất cả nên một trong Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)