SUY NIỆM

CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN

by Tuyết Mai

 

 

CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN

**
-- Thử

Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai 

 

June 17, 2020