dongcong.net
 
 

Lễ lá , năm B

March 25, 2015

210.  Chủ nhật Lễ Lá -  năm B. 
Ngày 29 . 03 . 2015
Dầu chẳng  phải chết với Thầy,
tôi vẫn liên tục chối Thầy

lung linh


Chú nhật Lễ Lá, bài Tin Mừng khá dài, xin trích một đoạn ngắn: Mac-cô 14:27-31 
Đức Giê-su nói với các ông : “Tất cả anh em sẽ vấp ngã, vì Kinh Thánh đã chép : Ta sẽ đánh người chăn chiên, và chiên sẽ tan tác.
28
Nhưng sau khi trỗi dậy, Thầy sẽ đến Ga-li-lê trước anh em.”
29
Ông Phê-rô liền thưa : “Dầu tất cả có vấp ngã đi nữa, thì con cũng nhất định là không.”
30
Đức Giê-su nói với ông : “Thầy bảo thật anh : hôm nay, nội đêm nay, gà chưa kịp gáy hai lần, thì chính anh, anh đã chối Thầy đến ba lần.”
31
Nhưng ông Phê-rô lại nói quả quyết hơn :

“Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy.”
Tất cả các môn đệ cũng đều nói như vậy.
Nhưng ai cũng biết rằng trong câu Mac-cô 14:72
Ngay lúc đó, gà gáy lần thứ hai.
Ông Phê-rô sực nhớ điều Đức Giê-su đã nói với mình :
      “Gà chưa kịp gáy hai lần, thì anh đã chối Thầy đến ba lần.” Thế là ông oà lên khóc.
Trong Tin mừng, Phêrô minh nhiên chối Thầy 3 lần..
Thế chúng ta chối Thầy bao nhiêu lần ???
Những người cho mình là đạo đức ắt hắn có thể ngẩng cao đầu mà tuyên xưng trước mặt Chúa rằng:
Chúng con không bao giờ dám chối Thầy được.
Vì đó là tội phạm thượng đáng sa hỏa ngục.
Ngược lại chúng con đang ra sức cố gắng làm vinh danh Thầy đặc biệt là những việc từ thiện bác ái để dân ngoại thấy việc chúng con làm mà ngợi khen Cha cả trên trời.

 

Tâm linh vàođời - lung linh March 25, 2015

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)