ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ

GIÁO LÝ VỀ VIỆC CỬ HÀNH THÁNH THỂ

BUỔI TRIỀU KIẾN CHUNG THỨ TƯ hàng tuần

 

Bài giáo lý 01

Bài giáo lý 02

Bài giáo lý 03

Bài giáo lý 04

Bài giáo lý 05

Bài giáo lý 06

Bài giáo lý 07

Bài giáo lý 08

Bài giáo lý 09

Bài giáo lý 10

Bài giáo lý 11

Bài giáo lý 12

Bài giáo lý 13

Bài giáo lý 14

Bài giáo lý 15

Bài giáo lý 16

Bài giáo lý 17

Bài giáo lý 18

Bài giáo lý 19

Bài giáo lý 20

Bài giáo lý 21

April 16, 2018