Thánh Lễ Đêm Giao Thừa
 
 

 

CHỌN MỘT LỐI SỐNG
cho Năm Mới Đinh Hợi 2007

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Một trong những việc quan trọng của những ngày đầu Năm Mới là xác định hướng đi và lên kế hoạch hành động cho cả Năm Mới. Điều ấy đúng trong các lãnh vực đời cũng như trong lãnh vực đạo của người Công giáo.

Vào dịp đầu Năm Mới Bính Tuất (2006) Trang Sống Lời Chúa Hôm Nay đã có bài ĐÓN MỪNG NĂM MỚI BÍNH TUẤT với tựa đề NĂM MỚI, ƯỚC CHI MỌI SỰ ĐỀU MỚI! Bài viết này đã triển khai Lời Chúa về Tám Mối Phúc Thật (là bài Phúc Âm của Thánh Lễ Giáo Thừa) nhằm giúp bạn đọc BƯỚC VÀO NĂM MỚI VỚI ÁNH SÁNG & TRONG TINH THẦN CỦA TÁM MỐI PHÚC THẬT. Còn Trang Sống Lời Chúa Hôm Nay đón mừng Đêm Giao Thừa và Năm Mới Đinh Hợi (2007) năm nay xin đề nghị bạn đọc

CHỌN LỐI SỐNG CHO NĂM MỚI ĐINH HỢI
theo gợi ý của bài đọc 1 và 2 trong Thánh Lễ Đêm Giao Thừa.

II. LẮNG NGHE & TÌM HIỂU LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong ba bài Thánh Kinh.

(1) Bài đọc 1: Lời Chúa trong Sách Dân Số (Ds 6, 22-27)

22 Đức Chúa phán với ông Mô-sê: 23 "Hãy nói với A-ha-ron và các con nó rằng: Khi chúc lành cho con cái Ít-ra-en, anh em hãy nói thế này: 24 "Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh (em)! 25 Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh (em) và dủ lòng thương anh (em)! 26 Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh (em)! 27 Chúc như thế là đặt con cái Ít-ra-en dưới quyền bảo trợ của danh Ta, và Ta, Ta sẽ chúc lành cho chúng."

(2) Bài đọc 2: Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phao-lô gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca (1 Tx 5, 16-26.28)

16 Anh em hãy vui mừng luôn mãi 17 và cầu nguyện không ngừng. 18 Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su. 19 Anh em đừng dập tắt Thần Khí. 20 Chớ khinh thường ơn nói tiên tri. 21 Hãy cân nhắc mọi sự: điều gì tốt thì giữ; 22 còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa. Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hoá toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em, được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách, trong ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, quang lâm. 24 Đấng kêu gọi anh em là Đấng trung thành: Người sẽ thực hiện điều đó.

25 Thưa anh em, xin anh em cũng cầu nguyện cho chúng tôi nữa. 26 Tất cả anh em hãy hôn chào nhau một cách thánh thiện 28 Chúc anh em được đầy ân sủng của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

(3) Bài Tin Mừng: Lời Chúa theo thánh Mát-thêu (5,1-10)

1 Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. 2 Người mở miệng dạy họ rằng: 3 "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 4 Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. 5 Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. 6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. 7 Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. 8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. 9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. 10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.

III. TỪ LỜI CHÚA ĐẾN CHỌN LỰA MỘT LỐI SỐNG CHO NĂM MỚI ĐINH HỢI

Như đã trình bày trong phần DẪN VÀO PHỤNG VỤ bài Phúc Âm Tám Mối Phúc Thật đã được chọn làm một lối sống cho Năm Bính Tuất. Nay xin đề nghị lấy bài đọc 1 và 2 làm định hướng cho một lối sống trong Năm Đinh Hợi này. Chỉ cần chúng ta tập trung sự chú ý một chút là chúng ta sẽ khám phá ra cả một kho châu báu. Lối sống rút ra từ hai bài đọc 1 và 2 gồm 3 nội dung hay yếu tố chính: lời nguyện chúc, ý cầu nguyện và hành động.

3.1 Những lời nguyện chúc đầu năm dành cho nhau trong gia đình và cộng đồng:

(a) Lời nguyện chúc đầu tiên mà chúng ta nên dành cho nhau khi bước vào Năm Mới và trong suốt năm là được Thiên Chúa chúc lành ("Nguyện Đức Chúa chúc lành cho anh em!”).

(b) Lời nguyện chúc thứ hai mà chúng ta nên dành cho nhau khi bước vào Năm Mới và trong suốt năm là được Thiên Chúa gìn giữ ("Nguyện Đức Chúa gìn giữ anh em!”).

(c) Lời nguyện chúc thứ ba mà chúng ta nên dành cho nhau khi bước vào Năm Mới và trong suốt năm là được Thiên Chúa tươi nét mặt nhìn đến ("Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em!”).

(d) Lời nguyện chúc thứ tư mà chúng ta nên dành cho nhau khi bước vào Năm Mới và trong suốt năm và trong suốt năm là được Thiên Chúa dủ lòng thương ("Nguyện Đức Chúa dủ lòng thương anh em!”).

(e) Lời nguyện chúc thứ năm mà chúng ta nên dành cho nhau khi bước vào Năm Mới và trong suốt năm là được Thiên Chúa ghé mắt nhìn ("Nguyện Đức Chúa ghé mắt!”).

(f) Lời nguyện chúc thứ sáu mà chúng ta nên dành cho nhau khi bước vào Năm Mới và trong suốt năm là được Thiên Chúa ban bình an ("Nguyện Đức Chúa ban bình an cho anh em!”).

3.2 Những ý cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa đầu năm và trong suốt năm:

(a) Lời Cầu Nguyện đầu tiên mà chúng ta nên dâng lên Thiên Chúa khi bước vào Năm Mới và trong suốt năm là bày tỏ Niềm Vui của ngày Đầu Năm và Năm Mới với Thiên Chúa là Nguồn Mọi Niềm Vui ("Anh em hãy vui mừng luôn mãi”).

(b) Lời Cầu Nguyện thứ hai mà chúng ta nên dâng lên Thiên Chúa khi bước vào Năm Mới và trong suốt năm là cầu nguyện không ngừng, kể từ giờ phút đầu tiên của Năm Mới, với Thiên Chúa là Đấng muốn anh em chạy đến với Ngài để được Người yêu thương và chúc phúc ("Anh em hãy cầu nguyện không ngừng”).

(c) Lời Cầu Nguyện thứ ba mà chúng ta nên dâng lên Thiên Chúa khi bước vào Năm Mới và trong suốt năm là nói lời Tạ Ơn Thiên Chúa vì Người là Đấng Ban Ơn; còn chúng ta là kẻ nhận ơn và vì làm thư thế là đẹp lòng Thiên Chúa ("Anh em hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su”).

3.3 Những hành động đầu năm và trong suốt năm Đinh Hợi:

(a) Hành động đầu tiên mà chúng ta nên thực hiện khi bước vào Năm Mới và trong suốt năm là để Chúa Thánh Thần tự do hoạt động nơi chúng ta và nơi người khác ("Anh em đừng dập tắt Thần Khí”).

(b) Hành động thứ hai mà chúng ta nên thực hiện khi bước vào Năm Mới và trong suốt năm là trân trọng ơn nói tiên tri, sứ vụ tiên tri, kính trọng và lắng nghe các ngôn sứ ("Anh em chớ khinh thường ơn nói tiên tri”).

(c) Hành động thứ ba mà chúng ta nên thực hiện khi bước vào Năm Mới và trong suốt năm là phân biệt thật/giả, tốt/xấu, phải/trái, chính/phụ ("Anh em hãy cân nhắc mọi sự: điều gì tốt thì giữ; còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa. chớ khinh thường ơn nói tiên tri”).

(d) Hành động thứ tư mà chúng ta nên thực hiện khi bước vào Năm Mới và trong suốt năm là cầu nguyện cho những người có trách nhiệm chăm lo cho chúng ta phần hồn phần xác: ông bà cha mẹ anh chị trong gia đình; giáo xứ, hội đoàn, linh mục, giám mục trong Giáo hội; chính quyền, đoàn thể trong xã hội ("Xin anh em cũng cầu nguyện cho chúng tôi nữa”).

(e) Hành động thứ năm mà chúng ta nên thực hiện khi bước vào Năm Mới và trong suốt năm là đối xử một cách thân tình, niềm nở, gần gũi với hết mọi người ("Tất cả anh em hãy hôn chào nhau một cách thánh thiện”).

3.4 Hậu quả tốt lành của lối sống đạo đã chọn:

(a) Nguyện chúc cho người khác như trình bày ở trên là chúng ta đặt những người được chúc lành và chính chúng ta dưới quyền bảo trợ của Thánh Danh Thiên Chúa, và Thiên Chúa sẽ chúc lành cho họ và cho chính chúng ta!

(b) Cầu nguyện như trình bày ở trên là chúng ta sẽ được Thiên Chúa nhận lời!

(c) Hành động như trình bày ở trên là chúng ta làm đẹp lòng Thiên Chúa nên Thiên Chúa sẽ ban bình an cho chúng ta, sẽ gìn giữ tâm hồn và thân xác chúng ta được tinh tuyền.

IV. CẦU NGUYỆN

(Có thể dùng làm Lời Nguyện Giáo Dân)

1. Lạy Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần, nhờ Lời Chúa trong hai bài đọc 1 và 2 hôm nay, chúng con đã xác định được một lối sống cho Năm Mới Đinh Hợi mà Chúa vừa ban cho chúng con. Chúng con chúc tụng ngợi khen Chúa và xin dâng lên Chúa năm tháng ngày giờ của Năm Mới này. Chúng con cũng xin dâng lên Chúa quyết tâm thực hiện lối sống mà Chúa đã soi sáng cho chúng con chọn lựa. Xin Chúa ban ơn trợ giúp chúng con luôn kiên trì và quảng đại sống theo lối sống ấy. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa // Xin Chúa nghe lời chúng con.

2. Lạy Thiên Chúa là Cha của Ít-ra-en, qua những lời Chúa phán với ông Mô-sê về những lời cầu chúc mà Chúa muốn ông A-ha-ron nói với dân, chúng con nhận biết tấm lòng hết mực yêu thương của Chúa đối với con cái Ít-ra-en là chúng con. Chúng con chúc tụng ngợi khen Chúa và xin Chúa dậy chúng con biết cầu chúc mọi ơn lành cho anh chị em và những người sống xung quanh chúng con. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa // Xin Chúa nghe lời chúng con.

3. Lạy Chúa Giê-su Ki-tô là Đấng đã rao giảng Tám Mối Phúc Thật như điều kiện gia nhập Nước Thiên Chúa. Chúng con chúc tụng ngợi khen Chúa và xin Chúa dậy chúng con biết sống Tám Mối Phúc Thật trong đời sống cá nhân, gia đình và cộng đồng của chúng con. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa // Xin Chúa nghe lời chúng con.

4. Lạy Chúa Thánh Thần, Thánh Phao-lô đã khuyên các tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca là đừng dập tắt Thần Khí và hãy quí trọng ơn nói tiên tri. Chúng con chúc tụng ngợi khen Chúa về những đặc sủng mà Chúa đã ban cho nhiều người trong chúng con. Chúng con xin Chúa tiếp tục ban nhiều ơn huệ của Chúa cho chúng con và cho những người chưa nhận được những ơn ấy bao giờ, để mọi người nhận ra sự hiện hiện và tác động của Chúa trong thế giới và các tâm hồn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa // Xin Chúa nghe lời chúng con.

 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
Sàigòn ngày 05.02.2007

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)