dongcong.net
 
 


79. Kiện Toàn Lề Luật (Mt 5:7-19)

Dạo tháng 4-1990, để khỏi ký đạo luật cho phép phá thai do Quốc Hội thông qua, vua nước Bỉ đã từ chức trước đó hai ngày, vì với tư cách là Kitô hữu, lương tâm không cho phép ông ký nhận. Theo Hiến Pháp Bỉ, do sự từ chức của nhà vua, Hội Đồng Bộ Trưởng sẽ thay nhà vua để công bố đạo luật. Theo đạo luật này, nếu gặp khủng hoảng khó khăn và chứng nhận của bác sĩ, người phụ nữ có quyền phá thái trong vòng 12 tuần lễ đầu. Nhà vua từ chức được đúng hai ngày, Quốc Hội tuyên bố việc từ chức của ông chấm dứt, và ông lại tiếp tục cai trị.

Một ông vua từ chức để một luật lệ bất nhân ra đời, đó là hình ảnh của luật pháp loài người; hoặc con người tìm kẽ hở của luật pháp để thủ lợi và hành động ngược với tiếng lương tâm, hoặc con người nhân danh luật pháp để chà đạp người khác. Mục đích của luật pháp là để phục vụ con người, do đó nếu luật pháp đi ngược lại con người và chối bỏ Thiên Chúa, thì lúc đó thà vâng lời Thiên Chúa còn hơn vâng lời loài người.

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu hình như muốn đề cao lề luật: "Ta không đến để hủy bỏ lề luật và các tiên tri, nhưng để kiện toàn". Lề luật Chúa Giêsu nói đến phải hiểu như toàn bộ Cựu Ước là lời tiên báo về Chúa Giêsu. Dưới cái nhìn của thánh Matthêu, Chúa Giêsu đã đến để thực hiện những gì mà Chúa muốn mặc cho luật pháp: luật pháp đích thực phải loan báo về Chúa Kitô, hay đúng hơn phải hướng về Ngài. Kitô giáo trước tiên không phải là một hệ thống luân lý hay một bộ luật, nhưng thiết yếu là một con người: Chúa Giêsu Kitô - Đấng đang hiện diện và hoạt động trong Giáo Hội.

Cũng như mọi tổ chức, Giáo Hội cũng có luật pháp, nhưng luật pháp Giáo Hội hoàn toàn qui về Chúa Kitô. Mỗi Kitô hữu khi tuân giữ lề luật đều đóng vai trò tiên tri cho chính Chúa Kitô. Nếu Chúa Kitô đã đến hoàn tất những gì đã được loan báo về Ngài, thì ngày nay khi tuân giữ lề luật, người Kitô hữu tiếp tục bày tỏ Chúa Kitô cho kẻ khác. Một cách nào đó, sự ứng nghiệm và hoàn tất công cuộc cứu chuộc của Đức Kitô cũng được tiếp tục qua Giáo Hội. Sống trung thành với luật của Chúa Kitô, đó là làm chứng cho Ngài, là làm tiên tri cho Ngài.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại cách sống đạo của chúng ta nhiều khi còn mang tính chất vụ luật của người Do Thái. Chúng ta cố gắng trung thành với một vài qui định của Giáo Hội trong việc lãnh nhận tí tích, chúng ta tính toán cân nhắc hơn thiệt trong việc giữ đạo. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta vượt khỏi tầm thức so đo tính toán ấy để sống quảng đại hơn, nghĩa là cố gắng sống cho Ngài, làm chứng cho Ngài, trao phó tất cả cho Ngài. Chúa Giêsu không để lại cho chúng ta giới luật nào khác hơn là lòng mến, và lòng mến thì không thước đo nào có thể đo lường được.

Ước chi mọi sinh hoạt, mọi tâm tình của chúng ta đều qui về Chúa Kitô. Xin cho giới răn yêu mến bao trùm toàn bộ cuộc sống chúng ta, để Đức Kitô mỗi lúc một lớn lên trong chúng ta và để mọi người có thể nhận ra Ngài qua chính con người chúng ta.

Chân Lý

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)