Giáo Lý về Đức Mẹ
 
 


Chương I

ƠN TIỀN ĐỊNH CỦA ĐỨC MẸ MARIA
VỚI SỨ MỆNH ĐẶC BIỆT

69. Hai chữ Tiền định có ý nghĩa gì?

Chữ Tiền định chỉ hành động đời đời của Thiền Chúa nhờ đó Ngài xếp đặt trước, tất cả những gì phải được thể hiện trong thời gian, nhờ ân sủng Ngài giúp.

70. Có sự tiền định không?

Có sự tiền định. Vì không có gì xảy ra trong thời gian mà Thiên Chúa đã không xếp đặt từ thưở đời đời.

71. Đâu là những đặc tính ơn tiền định của Đức Mẹ Maria đối với Sứ mệnh đặc biệt của Người?

Những đặc tính ơn Tiền định của Đức Mẹ Maria đối với sứ mệnh đạc biệt của Người là Mẫu Quyền Phổ quát, có thể rút gọn vào bốn điểm. Đó là:

1. Sứ tiền định độc nhất, nên khác biệt các ơn tiền định khác,
2. Có trước các ơn tiền định khác,
3. Là nguyên nhân liên kết mọi ơn tiền định khác,
4. Một ơn tiền định nhưng không.

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)