Giáo Lý về Đức Mẹ
 
 


ƠN TIỀN ĐỊNH CỦA ĐỨC MẸ MARIA
VỚI SỨ MỆNH ĐẶC BIỆT

72. Tại sao ơn Tiền định của Đức Mẹ Maria là ơn độc nhất vô nhị?

Nói: Ơn tiền định của Đức Trinh nữ Maria là ơn độc nhất vô nhị, có ý nói: Ơn tiền định của Đức Mẹ khác xa các ơn tiền định khác, vì Mẹ lãnh nhận một sứ mệnh hoàn toàn riêng biệt, cá thể. Trong khi các người khác được tiền định hưởng vinh quang vĩnh cửu, thì Đức Trinh nữ Maria được tiền định làm Mẹ Thiên Chúa và làm Đấng Trung gian của Nhân loại và tất nhiên được cấp hệ duy nhất về ân sủng và về vinh quang xứng hợp với sứ mệnh cao cả đó.

73. Tại sao sự tiền định của Đức Maria có trước mọi tiền định khác?

Khi nói sự tiền định của Đức Mẹ Maria có trước mọi tiền định khác (trong trật tự ý niệm chứ không trong trật tự thời gian) phải hiểu rằng Đức Mẹ Maria và Chúa Giêsu Kitô (mỗi Đấng tùy theo địa vị và cách chúng ta quan niệm về sự vật) đã được Thiên Chúa để ý đến trước mọi người khác. Như thế, tất cả mọi thụ tạo khác được Thiên Chúa muốn hiện hữu, cũng chỉ vì vinh quang của Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria là mục đích chính của mọi sáng tạo.

74. Khi nói: ơn tiền định của Đức Mẹ Maria la 2nguyên nhân liên kết mọi ơn tiền định khá, có ý nghĩa gì?

Khi nói: Ơn tiền định của Đức Mẹ Maria là nguyên nhân liên kết mọi ơn tiền định khác phải hiểu rằng: Đức Mẹ Maria là nguyên nhân đệ nhị tác thành hay công trạng (mà Chúa Giêsu là nguyên nhân đệ nhất). Đức mẹ còn là nguyên nhân gương mẫu và cùng đích cua mọi tuyển nhân được hưởng vinh quang vĩnh cửu. Đức Mẹ là nguyên nhân tác thành hay công trạng vì mọi người được kén chọn đều được tiền định nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu Đấng Cứu Thế và của Đức Mẹ Maria Đấng Trung gian. Đức Mẹ là nguyên nhân cùng đích vì hết mọi người được tuyển chọn đã được tiền định về Trời vì vinh quang của Chúa Kitô và của Đức Mẹ Maria mà họ phải kết thành triều đình danh dự.

75. Phải hiểu thế nào về ơn tiền định với sứ mệnh đặc biệt của Đức Mẹ Maria là một ơn nhưng không?

Khi nói rằng ơn tiền định của Đức Mẹ Maria cho sứ mệnh đặc biệt của Mẹ là ơn nhưng không, người ta hiểu rằng, Đức Maria nói đúng ra không đáng được ơn tuyển chọn này, và như thế không hưởng được vinh quang mà Người sẽ được hưởng trên trời theo ơn đặc biệt đó. Tuy nhiên, việc Đức Mẹ đáp lại cách hoàn hảo ân sủng cần có cho sứ mệnh của Đức Mẹ đã làm cho Đức Mẹ trở nên xứng đáng và nói được là rất đáng nhận ơn đặc biệt đó.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)