Giáo Lý về Đức Mẹ
 
 


THỂ HIỆN SỨ MỆNH ĐỨC MẸ MARIA

112. Thánh Công Đồng Vaticanô II dạy thế nào về nhiệm vụ Trung Gian của Đức Mẹ Maria?

Trong Hiến Chế Ánh Sang1 Muôn Dân (Lumen Gentium), Thánh Công Đồng Vaticanô II đã đề cập đến chức vụ Trung Gian của Đức Trinh Nữ Maria như sau:

“Chúng ta chỉ có một Đấng Trung Gian duy nhất, như lời Thánh Tông Đồ Phaolô xác quyết: Chỉ có một Thiên Chúa và một Đấng Trung Gian duy nhất giữa Thiên Chúa với nhân loại là Đức Giêsu Kitô” (ITim 2:5-6). Nhưng vai trò làm Mẹ của đức Trinh Nữ Maria đối với loài người không làm lu mờ hay giảm bớt vai trò Trung Gian duy nhất của Chúa Kitô chút nào, trái lại còn làm sáng tỏ mãnh lực của sự trung gian ấy.

Thật thế, mọi ảnh hưởng có sức cứu rỗi của Đức Trinh Nữ Maria trên nhân loại, không phát sinh từ một sự cần thiết khách thể nào, nhưng từ ý định nhân lành của Thiên Chúa, và bắt nguồn từ công nghiệp dư tràn của Chúa Kitô. Ảnh hưởng ấy nương tựa và hoàn toàn tùy thuộc vào sự Trung Gian của Chúa Kitô, nguồng phát sinh tất cả ảnh hưởng đó. Vì thế, sự Trung Gian của Đức Mẹ Maria không cản trở, trái lại còn giúp các tín hữu kết hợp trực tiếp với Chúa Kitô”.(Lumen Gentium 62)

113. Đức Trinh Nữ Maria làm Trung Gian giữa Thiên Chúa và Nhân Loại bằng mất cách?

Làm trung gian bằng hai cách:

1. Hoà giải nhân loại với Thiên Chúa, hay nói đúng hơn là cộng tác vào việc thủ đắc mọi ân sủng.

2. Làm Đấng Đồng Công Cứu Chuộc bằng cách cộng tác vào việc áp dụng các ân sủng cho nhân loại, nên Đức Mẹ Maria đã trở nên Đấng ban phát các ơn.

D. ĐẤNG ĐỒNG CÔNG CỨU CHUỘC NHÂN LOẠI

114. Tước hiệu Đấng Đồng Công Cứu Chuộc Nhân Loại có ý nghĩa gì?

Giáo Hội quên gọi Đức Maria là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc nhân loại, hay gọi tắt là Đấng Đồng Công.

* Xét theo nghĩa bình dân: Tước hiệu Đấng Đồng Công Cứu Chuộc ám chỉ Đức Trinh Nữ Maria đã hiệp công với Chúa Kitô để chuộc lại loài người đã hư hỏng, như bà Evà đã cộng tác với ông Ađam để làm hư nhân loại.

* Xét theo nghĩa Thần học: Danh hiệu Đồng Công Cứu Chuộc được phân làm hai phần: Cứu Chuộc và Đồng Công.

Danh từ Cứu Chuộc có nghĩa là phục hồi nhân loại đã hư hỏng vì tội Ađam-Evà được trở thành nghĩa tử của Thiên Chúa, nhờ công nghiệp vô cùng của Chúa Kitô đã hoàn tất trên dương thế qua cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài.

Việc cứu chuộc này, các Thân học gia gọi là Cứu Chuộc Khách Quan (Ooàective Redemption), còn gọi là Cứu Chuộc trong tác động đệ nhất (Redemption in actu primo) hay là tác động nguyên khởi.

Danh từ Đồng Công hay Đồng Công Cứu Chuộc chỉ rõ Đức Mẹ Maria đã cộng tác với Chúa Kitô trong nhiệm cuộc phục hồi bản tính nhân loại cách siêu nhiên, nhờ áp dụng công nghiệp Chúa Cứu Thế. Đây là việc Cứu Chuộc Chủ Quan (Suoàective Redemption), còn gọi là Cứu Chuộc trong tác động đệ nhị (Redemption in actu secundo) hay là Cứu Chuộc theo nghĩa rộng.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)