Giáo Lý về Đức Mẹ
 
 


THỂ HIỆN SỨ MỆNH ĐỨC MẸ MARIA

115. Có mấy cách cộng tác vào việc Cứu Chuộc của Đức Mẹ Maria?

Đức Mẹ Maria đã cộng tác vào việc Cứu Chuộc Chủ Quan bằng hai cách:

1. Cộng tác cách gián tiếp, còn gọi là cách xa: Đức Mẹ Maria đã ưng thuận cưu mang, sinh hạ và nuôi dưỡng Chúa Cứu Thế. Như vậy là cộng tác với Chúa về phương diện mô thức, thể lý và luân lý.

2. Công tác cách trực tiếp, còn gọi là cách gần: Có nghĩa là công nghiệp của Đức Mẹ Maria được Thiên Chúa Cha chấp nhận để chung phần vào công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô, mang lại cùng một hiệu quả là phục hồi bản tính nhân loại đã hư hỏng vì tội lỗi.

116. Có những bằng chứng nào để chứng minh Đức Mẹ Maria thật là Đấng Đồng Đông Công Cứu Chuộc loài người?

Chúng ta có nhiều bằng chứng từ Thánh Kinh và Thánh Truyền chứng minh Đức Mẹ Maria thật là Đấng Đồng Công.

117. Thánh Kinh minh chứng Đức Mẹ Maria là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc như thế nào?

Thánh Kinh minh chứng bằng bốn sự việc đã xảy ra:

1. Khi hai Nguyên Tổ bị satan xúi giụp mà sa ngã, tức thì Thiên Chúa phán với Satan: “Ta sẽ đặt một mội thù giữa ngươi và Người Nữ (Maria); giữa dòng dõi người và dòng dõi Người Nữ (Chúa Kitô). Người Nữ sẽ đạp nát đầu ngươi và người sẽ rình cắn gót chân Người” (Gen 3:15).

Bằng những lời tuyên bố này, Thiên Chúa đã liên kết Đức Mẹ Maria với Chúa Kitô là Ađam Mới để chiến thắng con rắn hỏa ngục là bè lũ Satan.

2. Trong ngày Truyền Tin (Lc 1:26-38): Đức Mẹ Maria đã bằng lòng cho Ngôi Hai Thiên Chúa thân xác nhân loại là thân xác sẽ được hiến tế trên Núi Sọ để chuộc tội loài người. Sự cộng tác này chẳng những về thể lý, mà còn cộng tác về tinh thần với cả ý thức và tự do.

3. Khi dâng Con trong Đền Thánh (Lc 2:22-35): Tiên tri Simêon đã tiên báo cho Đức Mẹ: “Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu lòng Bà”. Nhưng Đức Mẹ sẵn sàng và vui vẻ đón nhận tất cả để Đồng với Chúa Kitô, cứu chuộc nhân loại.

4. Khi chứng kiến cuộc tử hình của Con trên Núi Sọ (Jn 19:25-37): Đức Mẹ Maria đã hiện diện trong hy lễ hiến tế của Con trên Núi Sọ. Mẹ đã kết hợp mật thiết với Con bằng việc từ bỏ mẫu quyền trên hy tế đó. Trên Núi Sọ, Chúa Kitô đã chịu đau khổ tột độ trong tâm hồn. Mẹ đã toàn thiêu hy lễ hiến tế của mình hợp với hy lễ hiến tế Chúa Kitô, để chuộc đền tội lỗi nhân loại.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)