Giáo Lý về Đức Mẹ
 
 


THỂ HIỆN SỨ MỆNH ĐỨC MẸ MARIA

E. ĐẤNG BAN PHÁT MỌI ÂN SỦNG

123. Tước hiệu “Đấng Ban Phát mọi Ân Sủng” có nghĩa gì?

Tước hiệu “Đấng Ban Phát Mọi Ân Sủng” có nghĩa là Thiên Chúa, qua hành vi thuộc ý muốn tự do, Ngài muốn hết mọi Ân Sủng từ Trời ban xuống đều qua Đức Mẹ Maria; hơn nữa, mọi Ân Sủng được trao ban cho chúng ta, đều nhờ công nghiệp và lời cầu bầu của Đức Mẹ Maria.

124. Có bằng cớ nào chứng minh Đức Trinh Nữ Maria thật là Đấng Ban Phát mọi Ân Sủng?

Chúng ta có nhiều bằng chứng rút từ Thánh Kinh và Thánh Truyền, chứng minh Đức Mẹ Maria là Đấng Ban Phát mọi Ân Sủng của Thiên Chúa.

125. Thánh Kinh chứng minh Đức Mẹ Maria là Đấng Ban Phát Ân Sủng như thế nào?

Thánh Kinh minh chứng chân lý này bằng Tiền Phúc Âm hay Tin Mừng Nguyên Thuỷ (Sáng Thế Ký 3:15) trình bày cho chúng ta Người Nữ Trung Gian kết hợp với Đấng Trung Gian trong công cuộc cứu chuộc chúng ta. Phần rỡi của chúng ta không chỉ bao gồm việc thủ đắc mọi ân sủng mà thôi, mà còn bao gồm cả việc ứng dụng và phân phát các ơn ấy nữa.

Hơn nữa, có những sự kiện Phúc Âm trần thuật cho chúng ta như: thánh hoá trẻ Gioan Tẩy Giả, phép lạ tại tiệc cưới Cana, Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các Tông Đồ ngày lễ Ngũ Tuần v.v… đều là bằng chứng mặc khải cho chúng ta cách hùng hồn luật tổng quát Thiên Chúa đã thiết lập là: hết mọi Ân Sủng đến với nhân loại đều qua Đức Mẹ Maria.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)