Giáo Lý về Đức Mẹ
 
 


NHỮNG ĐẶC ÂN LIÊN QUAN TỚI LINH HỒN ĐỨC MARIA

141. Thánh truyền chứng minh Đặc Ân Vô Nhiễm Nguyên Tội như thế nào?

Tất cả lưu truyền Kitô Giáo đầu tiên còn tiềm ẩn, dần dà càng hiển nhiên hơn, đều nhìn nhận Đặc Ân Thánh Mẫu rạng ngời này. Đặc biệt trong những thế kỷ đầu, lưu truyền xác nhận Đặc Ân này các mặc nhiên, dần dà trong các thế kỷ kế tiếp, những điều xác nhận đó trở nên minh nhiên hơn.

Đặc Ân này đã làm phát sinh hai trường phái giữa các nhà Tiến Sĩ của Giáo Hội, trước khi vấn đề được Đức Thánh Cha tuyên tín:

* Trường phái Thômasô: Gồm một số linh hồn tên tuổi thuộc Dòng Đa Minh, đứng dầm là Thôma, rồi Bênađô, Albertô Cả, và một số ít thuộc Dòng khác như Bonaventura Dòng Phanxicô v..v.

Trường phái này chủ trương rằng: Nếu linh hồn Đức Trinh Nữ Maria không hề nhiễm lây tội Nguyên Tổ, thì Chúa Giêsu Kitô không phải là Đấng Cứu Chuộc toàn thể nhân loại, vì có một người được miễn trừ. Vì thế Trường Phái Thômasô cho rằng: Đức Trinh Nữ Maria có mắc tội Nguyên Tổ, nhưng đã được tẩy sạch trược khi được sinh ra.(Xem Đặc Ân complete Mariology của C. X. J. M. Friefthoff, OP, Blackpriars Pulications, London 1958, trang 59, 60; và New Catholic Encyclopedia Vol VII tr. 380)

* Trường Phái Don Scoto: Đa số thuộc Dòng Phanxicô lại quả quyết: Đức Trinh Nữ Maria được Thiên Chúa đề phòng và gìn giữ khỏi mắc tội Nguyên Tổ ngay từ giây phút đầu thai.(Xem Đặc Ân complete Mariology của C. X. J. M. Friefthoff, OP, Blackpriars Pulications, London 1958, trang 59, 60; và New Catholic Encyclopedia Vol VII tr. 380)

Từ ngày Đức Thánh Cha Piô IX tuyên bố tín điều “Đức Mẹ Maria được ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội từ giây phút đầu thai thành người” thì mọi cuộc tranh luận về vấn đề này do các môn sinh thuộc trường phái Thômasô đã chấm dứt.

142. Sách Giáo Lý mới của Giáo Hội Công Giáo dạy thế nào về Đặc Ân Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Mẹ?

Sách Giáo Lý mới của Giáo Hội Công Giáo số 491 dạy rằng:

“Qua nhiều thế kỷ, Giáo Hội đã ý thức: Đức Trinh Nữ Maria đầy tràn ân sủng Thiên Chúa (Lc 1;28), đã được cứu chuộc ngay từ lúc thụ thai trong lòng mẹ. Đó là điều được tuyên xưng bởi tính điều Vô Nhiễm Nguyên Tội do Đức Thánh Cha Piô IX tuyên bố năm 1854”

“Ngay từ phút đầu được thụ thai, do ân sủng và Đặc Ân phi thường của Thiên Chúa, vì công nghiệp Đức Giêsu Kitô Đấng Cứu Chuộc nhân loại, Đức Trinh Nữ Maria diễn phúc đã được gìn giữ khỏi bị nhiễm lây vết nhơ nguyên tội”. (Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo số 491)

143. Làm sao dung hòa Đặc Ân cao cả này với sự Cứu Chuộc toàn diện của Chúa Giêsu Kitô?

Người ta có thể dễ dàng dung hòa Đặc Ân cao cả này với ơn Cứu Chuộc toàn thể nhân loại của Chúa Kitô, nếu người ta lưu ý đến Sự Cứu Chuộc Giải Thoát, có nghĩ là nâng đỡ người đã sa ngã được chối dậy, với sự Cứu Chuộc Dự Phòng, là ngăn ngừa khỏi sa ngã. Sau đây là thí dụ điển hình:

“Người ta có thể cứu một người đang ngã vào bùn nhơ hoặc bằng cách kéo họ ra khỏi đó sau khi đã ngã vào, hoặc giữ họ lại trong lúc họ sắp ngã vào. Cách thứ hai này hiển nhiên và quý giá hơn cách thứ nhất.

Chúng ta được Chúa Giêsu Kitô cứu sau khi chúng ta đã ngã vào tội Nguyên Tổ.

Đức Trinh Nữ Maria được cứu khỏi vào lúc Mẹ sắp ngã vào, trước khi ngã vào tội Nguyên Tổ”.(Mẹ Maria trong Tín Lý của Linh Mục Neubert, tr. 269)

144. Một Đặc Ân siêu việt như thế được ban tặng Đức Mẹ Maria có thích đáng không?

Đặc Ân cao cả siêu việt như vậy, ban tặng cho Đức Mẹ Maria thật rất chính đáng và thích hợp. Nếu làm khác đi sẽ bất xứng với chức MẸ THIÊN CHÚA. vì nếu Đức Trinh Nữ Maria có tội, thì chính tội đó phản ảnh lên Người Con Cực Thánh của Đức Mẹ là Đức Giêsu Kitô.

Hơn nữa, nếu không có Đặc Ân này, Đức Trinh Nữ Maria sẽ không xứng đáng làm Đấng Đồng Công Cứu Chuộc nhân loại. Vì sao có thể cộng tác xứng đáng để nâng dậy những người khác khỏi lầm lỗi, nếu chính mình đã mang ô nhục đó?

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)