dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Hương Kinh Dâng Mẹ
 
 
Philippe Warnier sưu tuyển - Văn Hải chuyển ngữ
 
<<<    


05. Dâng Đức Maria Nhi Nữ Israel

 

Ôi Maria,

có một ngày cách đây hơn hai mươi thế kỷ

Mẹ đã được hai đức song thân

hiến dâng cho Chúa trong Đền Thờ

y như Chúa Giêsu Con Mẹ

sẽ dâng mình khi Người sinh ra,

Mẹ đã vào nhà Thiên Chúa

với tư cách một vì công chúa

có mọi ân sủng điểm trang

để được hiến dâng cho Người ...

Thân xác Mẹ rồi đây sẽ trở nên

đền thờ của Chúa,

trong nhà Đấng sẽ ở trong nhà Mẹ.

Hai đấng sinh thành Mẹ đã tin,

nên Mẹ là nữ tì nhu hạ của thiên Chúa,

Mẹ sẽ không ngừng

thưa "vâng" với Chúa.

Lạy Trinh Nữ Maria, xin cầu giúp chúng con,

cho chúng con luôn luôn vâng theo

tình yêu thương của Con Mẹ ;

đẻ ở nhà chúng con

Người thật sự ở nhà Người

để ở nhà Người

chúng con thật sự ở nhà chúng con.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)