dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Hương Kinh Dâng Mẹ
 
 
Philippe Warnier sưu tuyển - Văn Hải chuyển ngữ
 
<<<    

 

15. Dâng lên Mẹ trong Lễ Phục Sinh

 

Vui mừng lên, Mẹ ơi, vui mừng lên !

Xin lau khô hẳn dòng châu lệ !

Mẹ có phúc hơn mọi người nữ,

từ nay, hết mọi thế hệ

sẽ ca lên rằng Mẹ diễm phúc,

vì hôm nay Chúa Kitô đã sống lại rồi !

 

Thân xác mà Chúa Thánh Thần

hình thành trong lòng Mẹ

để hiến trao cho thế giới ;

Thân xác mà Mẹ từng dưỡng nuôi

bằng máu thịt riêng Mẹ ;

Thân xác mà Mẹ từng ẵm kề bên tim,

Trên lòng , trên cánh tay Mẹ,

Người đây, Mẹ nhìn đi !

 

ôi Đức Mẹ ngày Chúa sống lại,

Xin đừng khóc nữa, cứ vui lên !

nhờ ân sủng Thiên Chúa ban cho Mẹ

cái chết và hận thù đã bị quật nhào,

Mẹ trở nên người Mẹ

của Đấng Trưởng Tử giữa những kẻ chết.

 

Từ cạnh sườn rộng mở của Người đã vọt ra

những nguồn nước hằng sống,

Thập giá của Người đã chứa lành cả vũ hoàn.

Mẹ ơi, đừng khóc nữa, hãy vui lên !

Rồi đây Chúa Thánh Thần

sẽ ban mình trên khắp chư dân

như đã đổ tràn trên Mẹ.

 

Và hỡi Mẹ dịu hiền đầy ân sủng ,

Mẹ là người được cứu chuộc trước tiên !

Nỗi khổ Mẹ chịu đổi thành niềm hoang lạc,

xin lôi cuốn chúng con

cùng với toàn thể cơ đoàn thiên quốc

vào cuộc ca múa Sống lại đời đời.


 

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)