dongcong.net
 
 

Phúc Âm Chúa nhật Qua Thi Ca (1)

Chúa nhật thứ IX thường niên A

Bị nguyền rủa hoặc chúc lành,
Do nghe lời Chúa thực hành hay không.
Đỏ ngoài vỏ, chẳng đỏ lòng.
Chỉ là cháy nắng bên trong nhạt phèo.
Nhưng đời lắm kẻ muốn điều:
Giầu về hình thức, đói nghèo tâm linh.

Chúa nhật thứ X thường niên A

Chúa cần lòng mến, ái nhân,
Nào cần hình thức, chẳng cần lễ dâng.
Tính nhân ưa chuộng nghĩ rằng:
Bề ngoài đồ sộ, siêng năng, chuyên cần.
Con người gồm có hai phần:
Tâm hồn, lý trí xác thân phủ ngoài.
Tuyệt vời thay đẹp cả hai,
Xét ra trong đẹp hơn ngoài vẫn hơn.
“ Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”
Ca dao tục ngữ vẫn còn tồn lưu.

Chúa nhật thứ XI thường niên A

Vùng dân ngoại, người Sa-Ma,
Các con đừng đến vô ra nơi này.
Các con hãy lắng nghe đây:
Dẫn chiên nhà sống lạc bầy gộp gom.
Về đàn giảng dậy trông nom.
Đi rao: Nước Chúa chẳng còn đâu xa.
Chữa lành bệnh, khử qủy ma,
Được cho không hãy thật thà cho không.

Chúa nhật thứ XII thường niên A

Anh em đừng sợ người ta,
Sợ điều chân chính hơn là quyền uy.
Thực ra chẳng có sự gì,
Giấu che lại chẳng có khi phô bày.
Những điều Thầy nói đêm nay,
Hãy đem ra giữa ban ngày giảng rao.
Anh em đừng sợ kẻ nào,
Giết thân xác chẳng cách nao giết hồn.
Sợ nên sợ đấng chí tôn,
Có quyền bỏ cả xác hồn hỏa thiêu.

Chúa nhật thứ XIII thường niên A
(Lễ Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ)

Những người đời biết nhận ra,
Kitô con Đức Chúa Cha đời đời.
Biết không do bởi con người,
Nhưng do Thiên Chúa tự trời ban cho.
Phúc thay lòng mến đơn sơ,
Ái nhân sẽ biết Chúa nhờ Thánh Linh.

Trương Hoàng

 

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)